Omställning till ett hållbart och biobaserat samhälle

Nu kan du få bidrag för att bygga upp ny kunskap eller ta fram nya lösningar som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle.

Sista dag för ansökan 2024-09-10 23:59
Utlysta medel Cirka 70 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att öka förståelsen för biomassans, bioenergins och bioekonomins roll i energi- och klimatomställningen genom att fokusera på systemlösningar, hållbara värdekedjor och ökad resurseffektivitet.

Vad kan du söka stöd för?

I den här utlysningen kan du söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att påskynda energi- och klimatomställningen och ett biobaserat samhälle.

Exempel på vad forsknings- och innovationsprojekten ska bidra till: 

  • Ökad förståelse för biomassans roll i ett vidare industri- respektive energisystemperspektiv.
  • Ny kunskap om hur styrmedel, regelverk och beteenden påverkar bioekonomin och det komplexa samspelet i energisystemet.
  • Att främja energi- och klimatomställningen genom industriell förnyelse, nya biobaserade lösningar eller hållbara värdekedjor.

Utlysningen omfattar 70 miljoner kronor. Varje ansökan kan beviljas högst åtta miljoner kronor i stöd. För genomförbarhetsstudier kan en miljon kronor beviljas i stöd.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till omställningen, och följande projekt prioriteras:

  • Företagsdrivna innovationsprojekt: företag som utvecklar biobaserade lösningar med stor export- och kommersialiseringspotential och med relevant bidrag till energi- och klimatomställningen.
  • Projekt ledda av juniora forskare.
  • Tvärvetenskapliga projekt där humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner också ingår.
  • Projekt mellan aktörer och sektorer som präglas av en tydlig och ändamålsenlig samverkan, till exempel mellan akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv.
  • Projekt som på ett systemövergripande sätt studerar samspelet med övriga energisystemet (till exempel med elsystemet, värmesystemet och transportsektorn).

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2024. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2025.

Projektet får vara max 36 månader långt och avslutas senast 31 december 2027 (genomförbarhetsstudier max ett år). 

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöte

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

Ta gärna del av informationsmaterialet om utlysningen innan informationsmötet. I materialet finns besvarade frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar.

När: 16 maj 2024, klockan 13.00–14.00
Var: Via Teams

Ansluta till mötet

Om Bio+ programmet

Energimyndigheten vill med forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ utveckla hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Om Bio+

Bioplusportalen

Kontakt

Vi lämnar support fram till 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet