Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Har du ett forskningsprojekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2024-05-15 23:59

Klimatfrågan är en av vår tids största samhällsutmaning. För att Sverige och världen ska nå  energi- och klimatmålen på förhållandevis kort tid krävs stora förändringar. Denna utlysning syftar till att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen om en effektivare energianvändning, inga nettoutsläpp av växthusgaser och ett flexibelt och robust energisystem. Utlysningen ska även bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga, industrirelevant forskning, innovation inom energiområdet samt en cirkulär ekonomi.

Vad kan du söka stöd för?

Vi välkomnar ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer.
  2. Negativa utsläpp.
  3. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser.
  4. Hållbart företagande inom industrin.
  5. Energi- och klimatsmarta material och produkter.

Område 1 – nettonollutsläpp från industrins processer

Området syftar till minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Projekt som syftar till utveckling av tekniker och system för avskiljning, transport och lagring (CCS) av koldioxid med fossilt ursprung kan endast få stöd i de fall andra rimliga alternativ saknas.

Område 2 – negativa utsläpp

Inom området finansieras projekt som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser.

Område 3 – energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Syftet med området är att bidra till ökad kunskap samt utveckling av nya och befintliga produktionsprocesser inom industrin. Fokus ska ligga på energi- och resurseffektivisering, cirkulär ekonomi samt ett flexibelt och robust energisystem. Området omfattar även industrins roll i ett helhetsperspektiv för att skapa energi- och resurseffektiva system såsom industriella symbioser och nya industristrukturer.

Område 4 – hållbart företagande inom industrin

Syftet med området är att bidra till ett hållbart företagande inom industrin som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen. Stöd inom detta område ges exempelvis till projekt som bidrar till utvecklingen av nya affärsmodeller, framtagande av systemanalyser och scenarier om industrins roll i energisystemet.

Område 5 – energi- och klimatsmarta material och produkter

Syftet med området är att utveckla nya värdekedjor och flöden av material och produkter, då energi- och klimatomställningen innebär en ökad efterfrågan på kritiska råvaror och på primära och sekundära material. Stöd inom detta område kan också ges till exempelvis forskning kring innovativa produktionsprocesser för tillverkning av produkter som bidrar till ett fossilfritt energisystem.

Tillbaka till områdena

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under "Läs detta innan du söker".  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden kan söka.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober 2024. Projektet kan starta tidigast 1 oktober 2024.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationstillfällen

Energimyndigheten har informationsmöte via Teams den 4 mars och 6 maj.

Tid: 4 mars, kl. 13.00–14.00
Vart: Digitalt via Teams

Anslut till möte

Tid: 6 maj, kl. 11.00–12.00
Vart: Digitalt via Teams

Anslut till möte

Om programmen

Den här utlysningen är en gemensam utlysning för Industriklivets forsknings- och innovationsprojekt och Industrins energi- och klimatomställning.

Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå klimatmålet. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i Next Generation EU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

Mer om Industriklivet

Industrins energi- och klimatomställning

Programmets syfte är att möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem inom industrin.

Programmet ska bidra till att uppfylla Sveriges energi- och klimatmål:  

  • År 2030 har Sverige 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med 2005.
  • År 2045 har Sverige inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Mer om Industrins energi- och klimatomställning

Kontakt

Vi lämnar support fram till 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet