Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 1 november klockan 13:00.

Sista dag för ansökan 2016-11-01 13:00

Syftet med utlysningen är att rikta sig till aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser. Det finns behov av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer inom många delar av området.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inom resurs- och energieffektivisering. Projekten får gärna ske med en tvärvetenskaplig ansats och omfatta bådesamhälls- och teknikvetenskaper.

Utmaningarna som bostads- och servicesektorn står inför berör inte bara Sverige. Därför efterlyser Energimyndigheten även internationella samarbetsprojekt kring forsknings- och utvecklingsinsatser inom området resurs- och energieffektiva byggnader.

I denna utlysning efterfrågas även särskilt projektansökningar inom följande delområden:

  • Marknadsbaserade styrmedel för hur ett hållbart och energieffektivt byggnadsbestånd kan uppnås.
  • Ansökningar med koppling till de verksamhetsområden som pågår i t.ex. redan etablerade nätverk och innovationskluster.
  • Ansökningar inom belysningsområdet som syftar till att utveckla nya metoder för att effektivisera el- och energianvändningen för belysning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

 


Utlysningsarkivet