Beställargrupper och nätverk

Energimyndigheten har under många år finansierat beställargrupper och nätverk för att skapa en plattform för nära samverkan mellan branschaktörer och staten i syfte att minska energianvändningen i byggnader. Just nu driver Energimyndigheten sex svenska nätverk tillsammans med branschens aktörer.

Syftet med beställargrupperna och nätverken är att skapa en mötesplats och en plattform där stat, näringsliv och akademi tillsammans kan utveckla energieffektiva metoder, skapa goda exempel och göra demonstrationer samt korrigera marknadshinder.

Nätverken arbetar med att testa, introducera och utvärdera ny teknik, nya modeller och nya produkter samt överbryggar kunskapshinder på marknaden. Nätverken fungerar också som en mötesplattform och samlar olika branschaktörer, myndigheter samt akademin för att skapa samarbeten och engagemang.

Just nu pågår sex beställargrupper och nätverk

Lågan

Program för byggnader med mycket låg energianvändning - LÅGAN

LÅGANs målsättning är effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan i bostads- och lokalsektorn. Nätverket avser att främja en nationell marknad för resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan under hela dess livscykel.

Läs mer på: laganbygg.se

Belok

Beställargruppen lokaler - Belok

Nätverk för innovation inom lokalsektorn. Nätverket består av 21 av Sveriges största fastighetsägare, både i offentliga och i privata sektorn, och representerar cirka 25 procent av lokalytan i Sverige. Nätverket samlar även forskare och olika branschaktörer inom ämnesspecifika områden för att driva på utveckling utifrån de behov och hinder som finns på området.  

Läs mer på: belok.se

Bebo

Beställargruppen bostäder - Bebo

Nätverk för innovation inom flerbostadshussektorn. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata samt samlar forskare och olika branschaktörer inom ämnesspecifika områden. 

Läs mer på: BeBostad.se

Relivs

Beställargruppen livsmedelslokaler - Relivs

Relivs är en mötesplats för samarbete och kunskapsbyggande, och verkar för utveckling av innovativa lösningar avseende teknik, metoder och verktyg för att främja en resurseffektiv energianvändning i lokaler där livsmedel hanteras.

Nätverket drivs i samarbete mellan Energimyndigheten, näringslivet, offentliga aktörer, akademi och utrustningsleverantörer.

Läs mer på: ReLivs.se

besmå

Beställargruppen för småhustillverkare - Besmå

Syftet med Besmås arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus. Nätverket arbetar med att ta fram metoder och verktyg för att gynna en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder inom småhussektorn.

Läs mer på: energieffektivasmahus.se