Stöd för internationella projekt som bidrar till hållbar mobilitet

Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) för att bygga internationella konsortier, som utforskar hur forskning och innovation inom tillgänglighet och mobilitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten, Formas och Vinnova utlyser tillsammans 34 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det internationella samarbetet.

Sista dag för ansökan 2020-03-17 13:00
Så söker du

Skisser och fullständiga ansökningar ska skickas in till Agence Nationale de la Recherche (ANR). Mer information finns på JPI Urban Europes webbsida: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/

Projekten ska bidra till följande utmaningar inom hållbar mobilitet

 • Utmaning 1: Integration av olika urbana perspektiv och system (mobilitet, markanvändning, uppkoppling) som tillsammans kan forma lösningar för mer hållbar tillgänglighet.
 • Utmaning 2: Utveckla och implementera innovativa mobilitetssystem och tjänster som kan bidra till en hållbar mobilitet i städer.
 • Utmaning 3: Omvandla och organisera städer och samhällen för att möjliggöra hållbar urban mobilitet och tillgänglighet på lokal nivå (från gatu- till områdesnivå).
 • Utmaning 4: Utveckla effektiva policyalternativ för att uppnå en mer hållbar tillgänglighet och mobilitet i städer.
 • Utmaning 5: Ändra beteenden och perspektiv för en mer hållbar tillgänglighet och mobilitet i städer.

För att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla bland annat följande (se internationell utlysningstext för fullständig information):

 • Involvera minst tre oberoende och godkända projektparter från minst tre av de i utlysningen ingående länderna.
 • Involvera användare (eng. stakeholders) och beskriva vad dessas medverkan ska resultera i.
 • Ha en tvärvetenskaplig och samskapande ansats.
 • Projektets mål och typ av aktiviteter ska överensstämma med den inriktning och de projektkrav som finns beskriven i den internationella utlysningstexten samt med de nationella krav som finns (se nationella utlysningstexten).
 • Projekt kan starta tidigast januari 2021 och pågå som längst i tre års tid.

Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess. I första steget lämnar den sökande in skisser, och i det andra steget en fullständig ansökan. Skisser ska lämnas in senast kl. 13:00 den 17 mars 2020. Fullständiga ansökningar ska lämnas in senast kl. 13:00 den 22 september 2020.

För fullständig information läs mer i den internationella utlysningstexten och i den nationella utlysningstexten  under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka

Utlysningen välkomnar alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar. Det kan till exempel vara:

 • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till hållbar mobilitet
 • företag
 • övriga aktörer med anknytning till hållbar mobilitet

De svenska finansiärernas budget uppskattas täcka aktörer med verksamhet i Sveriges deltagande i cirka sex-nio internationella projekt. (Givet de regler och riktlinjer som finns för stöd, se den nationella utlysningstexten).

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas tidigast december 2020. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Informationsmöten och matchmakingevent

17 januari, klockan 09:30-13:00, i Stockholm, IQS. Var du inte där? Ta del av film och underlag från informationsmötet här.

22 januari, klockan 12:45-14:30, i Zoom, Internationellt informationswebbinarium. Underlag från mötet finns på den internationella utlysningssidan här. Håll också utkik på den internationella utlysningssidan för inspelningen av eventet.

27 januari, klockan 12:45-14:30, i Zoom, Internationellt matchmaking webbinarium. Håll utkik på den internationella utlysningssidan för inspelningen av eventet.

11 februari, 09:30-16:30, i Bryssel, organiserar The Urban Europe Research Alliance ytterligare ett match-making event för utlysningen i Bryssel. Läs mer och registrera dig här innan 31 januari.

Den här webbsidan kommer att uppdateras löpande med till exempel nya event och länkar till underlag från möten.

Kontaktpersoner

Maria Alm, Energimyndigheten (nationell kontaktperson för utlysningen), telefon 016-544 21 87

Annika Bergendahl, Vinnova, telefon 08-473 30 21

Björn Wallsten, Formas, telefon 08-775 41 22      

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet