Stöd till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle

För att påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle utlyser Energimyndigheten cirka 10 miljoner kronor för etablering av innovationskluster. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan koordinera innovationsklustret. Sista ansökningsdag är 12 oktober 2021. Beslut om innovationskluster fattas tidigast december 2021 och innovationsklustret kan pågå som längst till 2024-12-31.

Sista dag för ansökan 2021-10-12
Utlysta medel cirka 10 miljoner kronor

Utlysningen är en del av programmet Bio+ syftar till att påskynda biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. Bio+ ska bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

Mer information om programmet och dess effektmål.

Energimyndigheten ger i denna utlysning ramarna för verksamhet inom innovationskluster, men den som söker uppmanas att inkomma med egna idéer och förslag på hur kluster-verksamheten kan utformas och riktas för att bidra till programmets mål och intentioner. Innovationskluster ska göra följande:

  • Samla aktörer (beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare med flera.) kring gemensamma behov och målsättningar

  • Sprida kunskap, resultat och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer inom programområden för Bio+

Innovationskluster som får stöd inom programmet ska bidra till utfallsmålet ” Nya aktörskonstellationer” samt ytterligare minst två utfallsmål som Energimyndigheten pekat ut i programmet Bio+.

  • Nya aktörkonstellationer
  • Hållbara värdekedjor
  • Resurseffektiva lösningar
  • Effektfulla styrmedel och policy

Organisation av innovationskluster

Innovationskluster organiseras i en gemensam öppen plattform i syfte att uppnå större effektivitet och resultat av samarbetet bland klustersmedlemmar. Detta ska skapa förutsättningar att kunna identifiera gemensamma problem och föreslå lösningar på dessa. Klustrets medlemmar kan samfinansiera innovationsklustrets aktiviteter genom en fastlagd årsavgift. Klustret ska vara öppet för fler finansierande medlemmar under projektperioden och arbeta transparent och icke-diskriminerande. Innovationsklustrets koordinator (klustersorganisationen) ska vara en juridisk person och har i uppdrag att koordinera och leda innovationsklustret.

Medlemsorganisationerna ska stödja mål, strategi och aktiviteter i innovationsklustret genom deltagandet i en eller flera arbetsgrupper och/eller tillhandahålla information och teknik samt stå för egna kostnader avseende exempelvis resekostnader och arbetstid.

Energimyndigheten uppmuntrar till innovationskluster som kan samla en stor del av aktörerna tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt och inom flera temaområden för respektive kluster och som under klusterperioden lyckas värva fler aktiva medlemmar.

Så här ansöker du

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.  

Mer information om hur ansökningsformuläret ser ut och vilken information du behöver ta fram för din ansökan kan du läsa här.  

Om du har specifika frågor kring Mina Sidor och ansökningsformulären är ni välkomna till någon av våra online-hjälpstugor på teams. Länkar och tider till hjälpstugorna.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum för innovationskluster finns i tabellen nedan.

Sista dag för ansökan
Beslut planeras i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
12 oktober 2021
December 2021
1 januari 2022
31 december 2024

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via TEAMS

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Fredag 24 september 2021, klockan 13.05–14.00

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet ovan.

Om du har frågor

Skicka e-post till biop...@energimyndigheten.se eller kontakta

Benny Fillman 016-544 21 41
Michael Novotny 016-542 06 25

Notera att under perioden juli-augusti har vi begränsad möjlighet att svara på frågor på grund av semester.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet