Var med i forskning som bidrar till att accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten genomförbarhetsstudier och forsknings-, utvecklings-, innovationsprojekt som kan bidra till en ökad förståelse för, och en accelererad implementering av åtgärder för att skynda på utvecklingen av och omställningen till ett transporteffektivt samhälle. 

Sista dag för ansökan 2021-03-16
Utlysta medel cirka 45 miljoner kronor

Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Projekt som bidrar till en accelererad omställning till ett transporteffektivt samhälle kan få stöd

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt och där åtgärder och aktörer utgår ifrån synsättet att i första hand förbättra tillgängligheten i transportsystemet. Projekt inom utlysningen förväntas således bidra genom att möjliggöra för att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att; onödiga resor och transporter undviks, trafik- och transportarbetet minskar, logistiklösningar förbättras och att olika trafikslag används på ett effektivare sätt tillsammans.  

Projekt där olika typer av aktörer (offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut samt företag) samverkar är ett krav. Beroende på typ av projekt så kan det innebära allt från projekt där alla aktörer ingår som projektparter och samskapar, till projekt där några aktörer samverkar med projektet via en referensgrupp till projektet. Då fokus i utlysningen är att bidra till accelererad omställning så ser vi gärna projekt som har förutsättningar att omsätta kunskap och forskningsresultat till praktisk tillämpning.              

Alla ansökningar ska inriktas mot forskning, utveckling, innovation och demonstration mot något/några av forskningsprogrammets fokusområden och förändringsfaktorer. Den sökande ska i ansökan ange vilka/vilket av dessa som ansökan gäller. 

Fokusområden

 • Transporteffektiv samhällsplanering
 • Hållbara mobilitets- och transportlösningar
 • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
 • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag

Inom dessa fokusområden finns behov att öka kunskapen om hur nedanstående förändringsfaktorer påverkar och bidrar till omställningen.  

Drivkrafter till förändring

 • Styrmedel och policies för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle.
 • Utvecklade metoder, arbetssätt som kan bidra till att potentialen för energieffektivisering i transportsystemet uppnås. 
 • Framtagna affärsmodeller för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle.
 • Framtagen kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter, möjligheter och kapacitet för förändring av dessa. 

Perspektiv

 • Det är viktigt att åtgärder för att uppnå ett transporteffektivt samhälle utgår från en systemsyn där en analys görs av positiva effekter av en åtgärd i relation kring dess effekter på andra delar av transportsystemet.
 • Utlysningen ska även bidra till ett jämlikt och tillgängligt samhälle genom att, i de projekt där det är tillämpligt, synliggöra mångfald, kön och genusperspektiv på utvecklingen mot ett transporteffektivt samhälle.  

Avgränsning

Utlysningen fokuserar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, produktion och distribution av förnybara drivmedel. Utlysningen kan ge stöd till övrig teknikutveckling förutsatt att den har relevans för omställningen genom att den leder till förutsättningar för ett minskat transportbehov i linje med programvisionen.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • företag
 • institut med anknytning till forskningsområdet
 • civilsamhället
 • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet  

Projekt där olika typer av aktörer (offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar är ett krav.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas preliminärt i juni-oktober 2021. Projektet kan starta tidigast 1 juni 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsträff

Två informationsträffar har hållits den 21 samt den 22 januari.

Då fanns möjlighet att ställa frågor om utlysningen, ansökningsprocessen, beslutsprocessen samt hur utvärdering av ansökningar går till.

Presentationen från informationsträffarna samt en sammanställning av frågor och svar (FAQ) finns under ”Mer information”.

Om FOI programmet Transporteffektivt samhälle

Programmet pågår mellan 2018-02-01 och 2024-12-31 och har en ram om 260 miljoner kronor. Programmet har 1-2 utlysningar per år. Det här är programmets sjätte utlysning. Mer information om programmet hittar du under ”Mer information”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet