Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad?

Nu kan du söka stöd för projekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2020-06-10 23:59
Tid för beslut november
Utlysta medel Cirka 35 miljoner kronor

Projekt som bidrar till en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige kan få stöd

I denna utlysning söker vi projekt som kan möta de utmaningar som finns inom vindkraftsområdet. Det kan handla om att utveckla nya lösningar eller att bygga upp kunskap som kan användas av aktörer inom vindkraftsområdet i Sverige.

Nytt för den här utlysningen är möjligheten att lämna in en skiss på ansökan för projekt som syftar till att utveckla nya lösningar.

De identifierade utmaningarna är:

  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs.
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan.
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem.
  • Tidsaspekten – 2040 är snart här. 

Ambitionen är att den största delen av pengarna inom utlysningen går till projekt som utvecklar nya lösningar. En förutsättning för att få medel är att det finns en koppling till aktörer som ska använda projektets resultat. Även projekt som syftar till att bygga upp kunskap och kompetens kan få stöd. För kunskaps- och kompetensprojekt är det viktigt att resultaten får en bred spridning som kan användas för vindkraftsområdets utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom de uppsatta utmaningarna, det inkluderar exempelvis:

  • företag och branschorganisationer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • ïnstitut

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt som möter utmaningarna ovan genom att

  • Utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller användas i samhället (Kategori A) eller,
  • Bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället (Kategori B).

Möjlighet att skicka in en skiss på ansökan

Om du söker inom kategori A har du möjlighet att först skicka in en skiss på din ansökan. Vi återkopplar på skissen innan utlysningen stänger. Skissen behöver inte innehålla lika utförlig information som en fullständig ansökan.

Observera att du inte är tvungen att skicka in en skiss. Du är välkommen att skicka en fullständig ansökan på en gång. Vi ger dig möjligheten att skicka in en skiss för att höja kvaliteten på de inskickade ansökningarna.

Observera att sista ansökningsdag för skissansökan är 22 april 2020, det vill säga tidigare än den fullständiga ansökan.

Skicka in din skiss till mailto:skisser_h...@energimyndigheten.se

Använd formuläret Skissansökan VindEL som underlag.

Informationsmöte via Skype

Energimyndigheten erbjuder ett frivilligt informationsmöte via Skype om utlysningen. Under Skypemötet går Energimyndighetens handläggare igenom viktiga delar av utlysningstexten och hur du söker stöd inom utlysningen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor kring processen och utlysningen.

Informationsmötet kommer att hållas den 18 mars 2020, klockan 13–14 via Skype. För att ansluta till Skypemötet, klicka på länken nedan.

Anslut till Skype-mötet

Innan informationsmötet rekommenderas att du tar del av informationsmaterialet om utlysningen.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet