Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad?

Nu kan du söka stöd för projekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2020-06-10 23:59
Tid för beslut Tidigast under november månad
Utlysta medel Cirka 35 miljoner kronor

Projekt som bidrar till en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige kan få stöd

I denna utlysning söker vi projekt som kan möta de utmaningar som finns inom vindkraftsområdet. Det kan handla om att utveckla nya lösningar eller att bygga upp kunskap som kan användas av aktörer inom vindkraftsområdet i Sverige.

Nytt för den här utlysningen är möjligheten att lämna in en skiss på ansökan för projekt som syftar till att utveckla nya lösningar.

De identifierade utmaningarna är:

  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs.
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan.
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem.
  • Tidsaspekten – 2040 är snart här. 

Ambitionen är att den största delen av pengarna inom utlysningen går till projekt som utvecklar nya lösningar. En förutsättning för att få medel är att det finns en koppling till aktörer som ska an