Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad?

Nu kan du söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-05-26 23:59
Utlysta medel Cirka 35 miljoner kronor

Projekt som bidrar till en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige kan få stöd

I denna utlysning söker vi forsknings- och innovationsprojekt som kan möta de utmaningar som finns inom vindkraftsområdet. Det kan handla om att utveckla nya lösningar eller att bygga upp kunskap som kan användas av aktörer inom vindkraftsområdet i Sverige.

För projekt som syftar till att utveckla nya lösningar finns möjligheten att lämna in en skiss på ansökan.

De prioriterade forsknings- och innovationsutmaningarna i denna utlysning är (se den fullständiga utlysningstexten för mer information om utmaningarna):

  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs.
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan.
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem.

Denna utlysning syftar i förlängningen till att bidra till en fortsatt vindkraftsutbyggnad som bidrar till att möta Sveriges energi och klimatmål, samtidigt som utbyggnaden sker på ett hållbart sätt såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt.

För projekt som utvecklar nya lösningar (kategori A, se nedan) är en förutsättning för att få medel att det finns en koppling till aktörer som ska använda projektets resultat. För kunskaps- och kompetensprojekt (kategori B) är det viktigt att resultaten får en bred spridning som kan användas för vindkraftsområdets utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom de uppsatta utmaningarna, det inkluderar exempelvis:

  • företag och branschorganisationer
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Institut

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och i projektets genomförande, innehåll, mål och effekter.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i mitten av oktober 2021. Projektet kan starta tidigast januari 2022.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt som möter utmaningarna ovan genom att:

  • Utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller användas i samhället (Kategori A) eller,
  • Bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället (Kategori B).

Möjlighet att skicka in en skiss på ansökan

Om du söker inom kategori A har du möjlighet att först skicka in en skiss på din ansökan. Vi återkopplar på skissen innan utlysningen stänger. Skissen behöver inte innehålla lika utförlig information som en fullständig ansökan. Observera att du inte är tvungen att skicka in en skiss. Du är välkommen att skicka en fullständig ansökan på en gång. Vi ger dig möjligheten att skicka in en skiss för att höja kvaliteten på de inskickade ansökningarna.

Skicka in din skiss till skisser_h&ar...@energimyndigheten.se Använd formuläret Skissansökan VindEL som underlag.

Sista dag för skissansökan 22 april 2021.

Informationsmöte via Microsoft Teams

Energimyndigheten erbjuder ett frivilligt informationsmöte via Microsoft Teams om utlysningen. Under det digitala mötet går Energimyndighetens handläggare igenom viktiga delar av utlysningstexten och hur du söker stöd inom utlysningen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor kring processen och utlysningen.

Informationsmötet kommer att hållas den 26 mars 2021, klockan 13–14 via Microsoft Teams (avslutat).

Här kan du se presentationen som hölls på informationsmötet den 26 mars 2021

Innan informationsmötet rekommenderas att du tar del av informationsmaterialet om utlysningen.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. För ansökningar i kategori A finns dock möjligheten att lämna in och få viss skriftlig återkoppling på en skiss till ansökan. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd. Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Teknisk support för E-kanalen

Telefon: 016-544 22 11
Mejladress: ekan...@energimyndigheten.se

Frågor om utlysningen

Marit Marsh Strömberg,  Tel. 016-544 22 56
Pierre-Jean Rigole, Tel. 016-544 21 91
Linus Palmblad, Tel. 016-544 23 37

 

Utlysningar

Utlysningsarkivet