Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en ny premie för elbussar. Under 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor tillföras per år till det nya anslaget. Totalt handlar satsningen om 350 miljoner kronor.

Elbuss

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till bland annat ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Förordning om elbusspremie

Premien regleras i förordning 2016:836 om elbusspremie. Förordningen trädde ikraft den 26 juli 2016. Läs om förordningen på regeringens webbplats

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremien riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, eller till de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndighetera har överlämnat befogenhet år att ingå avtal om allmän trafik.

Elbusspremien kommer därför att stimulera en ökning av antalet elbussar som trafikeras i regional och lokal kollektivtrafik.

Vilka bussar omfattas?

Premien kan betalas ut till elbussar, laddhybrider och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 30 passagerare. En elbusspremie kan betalas ut till bussar som beställts efter den 31 december 2015, för att användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik.

Hur mycket stöd kan man få?

Exakta beloppsgränser för premien finns att läsa i förordningen samt i Energimyndighetens vägledning. Eftersom en elbuss är dyrare att anskaffa jämfört med en buss med förbränningsmotor ska elbusspremien täcka en del av merkostanden för elbussen. Elbusspremien får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

  • Premiens storlek bestäms av bussens maximala transportkapacitet samt utsläppsklass.
  • Bussar klassificerade i utsläppsklass "el och trådbussar" föreslås få en hel premie, mellan 200 000-700 000 kronor per buss beroende på transportkapacitet. Högsta premiesumman betalas ut till bussar med en maximal transportkapacitet på mer än 130 passagerare.
  • Bussar som är klassificerade i utsläppsklass "laddhybrid" får en halv premie, under förutsättning att bussen körs på el minst 60 procent av körsträckan och i övrigt endast på drivmedel som är ett hållbart drivmedel enligt lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för förnybara biodrivmedel och flytande bränslen.

(Klicka på bilden för att göra den större)

När betalas pengar ut?

För att en utbetalning av en elbusspremie ska ske krävs att sökanden skickar in dokumentation till Energimyndigheten som styrker att:

  • bussen är en elbuss
  • bussen har beställts efter den 31/12 2015 för att användas inom avtal för allmän trafik, och
  • om det är en buss i utsläppsklass "laddhybrid", att bussen uppfyller kravet att den ska köras på minst 60 procent el.

Medel betalas ut i turordning efter det datum som dokumentationen har kommit in till Energimyndigheten.

Fakta 

Om elbussar Elbuss är en buss som drivs helt av el, där laddning från elnätet kan ske i garage, på laddplats vid ändhållplats eller under färd.
Om busstrafik Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss. Det finns cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik på de svenska vägarna. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län och kollektivtrafiken regleras av 350 avtal mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommun- och landstingsägda bolag som kör trafik, men den stora majoriteten handlas upp i offentliga upphandlingar.