Hållbara städer i fokus – 63 miljoner till tvärvetenskaplig forskning

Energimyndigheten har beslutat att ge sammanlagt drygt 63 miljoner kronor till fem projekt inom Forskarskolan Energisystem. Tre av projekten fokuserar på hur bostäder, stadsdelar och städer kan utvecklas och stå bättre rustade för kommande utmaningar. Energimyndigheten vill därmed skapa förutsättningar för bättre planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer.

Mer än halva jordens befolkning, och 85 procent av Sveriges befolkning, bor i städer. Det är därför centralt i omställningsarbetet att städer kan bli anpassade för klimatförändringar och minska sina utsläpp av växthusgaser. EU:s forsknings- och innovationsuppdrag föreslår att det ska finnas 100 klimatneutrala städer i Europa innan år 2030.  

Sverige har flera pågående satsningar inom området, exempelvis det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Samtidigt har Sverige som mål att år 2040 ska landets elproduktion vara 100 procent förnybar. Det kräver fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Övergången innebär både nya möjligheter och utmaningar, och elanvändare förväntas spela en stor roll i denna övergång.  

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten beslutat att ge drygt 35 miljoner kronor till tre projekt inom Forskarskolan Energisystem som fokuserar på bostäder, stadsdelar och städer.  

  • Projektet “Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer” ska undersöka vad som är kommuners nycklar till framgång i klimatomställningen. Energimyndigheten finansierar projektet med 9 839 931 kronor under perioden 2020–2024.
  • Projektet “Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil” ska undersöka energisystemens planering och framväxt i tre stadsdelar. Energimyndigheten finansierar projektet med 15 408 000 kronor under perioden 2020–2024.
  • Projektet “Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät” fokuserar på småhusens roll i att förutse, anpassa sig och snabbt återhämta sig av störningar i elnätet. Energimyndigheten stödjer projektet med 10 477 200 kronor under perioden 2020–2024.

Du hittar mer information om de olika projekten längre ner på sidan. Utöver dessa tre projekt har ytterligare två projekt fått finansiering i årets utlysning i Forskarskolan. 

– Med projekten vill vi skapa förutsättningar för bredare och djupare faktabaserade underlag. På så sätt får vi bättre förutsättningar för planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer, säger Viveca Sjöstedt, handläggare på Energimyndigheten.

+

Massive Urban Missions (MUM): Att utveckla och leverera klimatneutrala städer

Projektet kommer att bland annat undersöka vilken roll som smart integrerad infrastruktur spelar för förverkligandet av klimatneutrala städer. Fokus kommer främst ligga på Malmö och Linköping. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Linköpings universitet.

+

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

Projektet kommer att undersöka tre nivåer för att bättre förstå energisystemens planering och framväxt i städer. Projektet fokuserar på stadsdelar, byggnader och hushåll och relationerna däremellan. Att öka kunskapen om hur energisystemen formas på olika nivåer, i olika beroenden mellan nivåerna, är av stor vikt för att omställningen av energisystemet ska kunna bidra till att nå uppsatta klimat- och miljömål och förena ekologisk hållbarhet med andra viktiga värden såsom konkurrenskraft, försörjningstrygghet och god livsmiljö. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings universitet.

+

Nätresiliens – bostäders möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät

I projektet kommer småhus, småhusens hushåll och energibolag att undersökas. I den samhällsvetenskapliga delen av projektet är den ”sociala resiliensen” i fokus, det vill säga hushållens förutsättningar, förmåga och vilja att förebygga och anpassa sig till potentiella begränsningar i eltillförseln. Den tekniska delen av projektet undersöker hur hushåll kan minska den inkommande eleffekten under kortare och längre perioder samt vilka konsekvenser det får för de boende samt nyttan för elnätet. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst och RISE.

Om Forskarskolan Energisystem

Forskarskolan Energisystem är en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Syftet är att utveckla doktorander med systemperspektiv och helhetssyn på energisystemen. I tvärvetenskapliga forskningsprojekt utvecklar doktorander tvärvetenskaplig expertkompetens och förmågan att se på frågor från olika perspektiv. Minst två universitet måste söka medel tillsammans. Alla lärosäten är välkomna att söka till forskarskolan.

Nyheter