Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet och Kungliga Tekniska Högskolan som programkoordinator.

Programmet ska vara en katalysator för radikalt nya former av samarbete och innovation kring smarta, hållbara städer. Det främsta målet är att bidra till forskning och innovation inom området, som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

Viable Cities verkar för att informations- och kommunikationsteknik och digitalisering ska utgöra starkt bidragande faktorer för att påskynda omställningen till hållbara energisystem för städer. Programmet samlar städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle i ett tvärvetenskapligt och transdisciplinärt partnerskap. Resultat från programmet kommer implementeras över hela landet och till tillväxtmarknader för att ytterligare stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Programmets vision

Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer.

Programmets mål på 7-20 års sikt

Viable Cities

  • har gett förutsättningar för att svenska städer är hållbara ur energi- och klimatsynpunkt, med en energianvändning som är 100% förnybar och utan nettoutsläpp av växthusgaser.
  • har bidragit till att svenska städer visat vägen till att uppnå Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen under 1,5°.
  • har bidragit till att svenska städer genomsyras av engagerade medborgare som upplever en god livskvalitet, välbefinnande i staden och har en hållbar livsstil.
  • har ökat svensk företagande, sysselsättning och export på området smarta hållbara städer.
  • har bidragit till att svenska aktörer driver den internationella utvecklingen inom smarta hållbara städer, genom disruptiva innovationer, policyutveckling och forskning.