Forskning ska bidra till ett mer flexibelt och robust elsystem

Hur ska Sveriges elsystem bli mer rustat för att stå emot såväl yttre hot som driftstörningar samtidigt som det är tillräckligt flexibelt för att möjliggöra samhällets elektrifiering? Det ska Energimyndighetens två nya utlysningar hitta svaren och lösningarna på.

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samhället elektrifieras, elproduktionen decentraliseras och mixen av produktionsslag förändras. Det leder till nya utmaningar för att säkerställa att elsystemet är tillräckligt flexibelt, resurseffektivt och robust.

För att lösa dessa utmaningar finns Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Framtiden elsystem, där två nya utlysningar kopplat till flexibilitet och resiliens just har öppnat.

– Utlysningarna är en viktig del i att främja och underlätta den elektrifiering vi behöver för omställningen till ett hållbart elsystem. Vi behöver få fram ny kunskap och nya lösningar som möjliggör ökad flexibilitet samtidigt som vi säkerställer en resilient och trygg elförsörjning, säger Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten.

Behovet av ett resilient och tryggt elsystem har ökat

Sveriges elnät blir alltmer sammankopplat med andra länder. Händelser i omvärlden – som klimatkrisen, coronapandemin och den pågående invasionen av Ukraina – leder till nya utmaningar med att upprätthålla en resilient och trygg elförsörjning. Till exempel har antalet cyberattacker mot Sveriges energiinfrastruktur ökat de senaste åren, och innebär ett allt större hot. 

Dessutom bidrar den pågående och ansträngda energisituationen i Europa till att göra det allt viktigare med ett tryggt elsystem som har en hög leveranssäkerhet, en tillförlitlig och förutsägbar drift och rimliga elpriser.

Flexibilitet är nyckeln för lyckad elektrifiering

Den senaste tidens ökade efterfrågan på el har ökat behovet av en flexibilitet i elnätet. Med hjälp av flexibilitet kan man skapa utrymme i elnätet, öka priselasticiteten och verka för att fler användare och aktörer är och känner sig delaktiga i energiomställningen på ett resurseffektivt sätt. Utan flexibilitet i elnätet kommer det bli mycket svårt att möta den ökande elektrifieringen i samhället.

Exempel på aktiviteter som ökar flexibiliteten är så kallade flexibilitetsmarknader - där företag med stor elförbrukning kan gå med på att, mot betalning, dra ner på sin förbrukning under de timmar på dygnet då elnätet är som högst belastat. Men det kan också handla om uppkopplade komponenter som kan bidra till att stabilisera elnätet och minska risken för kapacitetsbrist.

Utlysningarna är öppna till 23 februari

Mer information om utlysningarna finns på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om utlysningen som berör resiliens och trygg elförsörjning

Läs mer om utlysningen som berör flexibilitet

Om programmet Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet och finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplat till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Programmet ska främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgeten på 552 miljoner för hela programperioden.

Nyheter