2000-05-19
Plan för svenskt SAVE
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-19
Energimyndighetens rapportering av klimateffekterna från projekten inom ramen för EAES-programmet. Uppdrag i regleringsbrev.
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-15
Uppföljning av elmarknaden. schablonberäkning
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-15
Energimyndighetens arbete med metodikfrågor kring flexibla mekanismer. Regeringsuppdrag.
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-02
Remiss på Länsstyrelsernas ansökan om medel för insatser i arbetet med förstudier för anläggandet av ett djupförvar av använt kärnbränsle
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2000-04-17
Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Producenters ansvar för varors miljöpåverkan - underlag till en miljöanpassad produktionspolitik
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden