Projekteringsstöd inom Energisteget

Denna utlysning ger industriföretag möjlighet att söka projekteringsstöd som är ett ekonomiskt bidrag för detaljerad projektering inför en investering i energieffektiviserande åtgärder. Utlysningen ingår i programmet Energisteget. Programmet pågår till och med 2020 och omfattar 125 miljoner kronor. Syftet med programmet är att främja genomförandet av energieffektiviserande åtgärder för att bidra till de nationella energi- och klimatmålen.

Sista dag för ansökan 2019-12-31

Vilka datum gäller för ansökan?

Projekteringsstödet kan sökas fram till 31 oktober 2020 och Energimyndigheten beviljar ansökningarna löpande. Sista dag för att få beslut under 2019 är 31 oktober 2019.

Ansökan om projekteringsstöd måste ha kommit in till Energimyndigheten innan projekteringsarbetet har påbörjats

Vad kan projekteringsstödet användas till?

Projekteringsstödet ska bidra till att företag ska genomföra fler av de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Det kan finnas komplexa åtgärdsförslag som behöver undersökas närmare för att kunna realiseras. Syftet med projekteringsstödet är att ta fram bra beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivitet.

Stödet kan till exempel finansiera internt arbete på företaget, externa konsulter eller inhyrning av utrustning. Stödet beviljas mot förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin i enlighet med artikel 49 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014[i].

Vem kan söka?

Projekteringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Ett projekteringsstöd kan sökas för projektering av energieffektiviseringsåtgärder inom företagets industriella verksamhet, SNI 05–33. Företag som ansöker om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Hur stort stöd kan mitt företag få?

Företag kan få ett stöd på maximalt 50 procent av den totala projekteringskostnaden. Projekteringsstöd får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 49 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.
Läs mer om hur du ansöker här.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet