FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning till de olika bedömningsomgångarna framgår enligt tidplanen nedan.

Sista dag för ansökan 2020-06-30 14:00

OBSERVERA: Sista dag för ansökan är ändrad till 2020-06-30 kl 14:00 på grund av Corona-pandemin. Det tidigare beslutade datumet var 2020-06-09.

Aktuella datum för uppsummering av ansökningar

Följande uppsummeringsdatum gäller. Observera att vissa av uppsummeringstillfällena kan ändras eller helt tas bort. Ambitionen är att ansökningarna skall vara bedömda och rekommenderade cirka 6 veckor efter angivet uppsummeringstillfälle för att sedan tas upp för beslut på Energimyndigheten. Det senare brukar ta 2-5 månader beroende på ansökt belopp.

  • 30 juni 2020 kl 14:00
  • 8 december 2020 kl 14:00

Vi välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

  • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).
  • Projekt med branschöverskridande samverkan.
  • Forskning om samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
  • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
  • 15 miljoner av utlysningens budget (ca 70-100 Mkr) reserveras för stöd till ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.
  • Minskat fokus kommer att läggas på forskning avseende inkrementell förbättring inom mogna områden. Till detta hör en stor del av dagens forskning som handlar om förbränningsmotorer, avgasefterbehandling, transmissioner, aerodynamik, lättvikt och rullmotstånd kommer att minska. Energimyndigheten ser inte att fordon med förbränningsmotor drivna med förnybara bränslen kommer att försvinna. Industrin kommer att få ta ett större ansvar för denna forskning framöver vilket för FFI Energi o Miljö kommer medföra färre projekt alternativt lägre stödandel från Energimyndigheten för ansökningar dessa områden.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Detaljerad information om utlysningen och ansökningsprocessen finns i skriften "Att söka och rapportera". I alla projekt krävs industriell motfinansiering. Projektbeskrivnin