Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Sista ansökningsdag är 2018-01-31, kl 23:59.

Sista dag för ansökan 2018-01-31
Utlysta medel Cirka 42 miljoner kronor

Utlysningen syftar till att stödja utveckling, validering och demonstration av innovativa lösningar (produkter (varor och tjänster), processer, metoder, modeller (affärsmodeller, policy, planer) m.m.) och ny kunskap för omställning till hållbara resurseffektiva städer med digitalisering och medborgarengagemang som starka drivkrafter för omställningen. Detta innebär bland annat att städer är resurseffektiva, har en energianvändning som är 100 % förnybar, är utan nettoutsläpp av växthusgaser, underlättar hållbara livsstilar och att dess invånare upplever en stark social gemenskap.

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. Sökande kan vara t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, ideella eller ekonomiska föreningar, branschorganisationer eller enskilda firmor. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag.

Viable Cities ser positivt på att ett projektkonsortium består av både svenska och utländska parter, men utländska parter som inte har någon verksamhet i Sverige kommer inte få del av finansieringen från de svenska myndigheterna.

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av fyra projektformer. En av följande ska väljas:

a) Förstudier, stödbelopp 200 000 – 500 000 kr

b) Forskningsprojekt, stödbelopp 2 000 000 – 4 500 000 kr

c) Innovationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr

d) Demonstrationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 2018-06-01 och 2018-09-30 och kan som längst pågå till 2021-12-31.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska eller engelska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning och vice versa.

Om strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen, som är öppen för alla. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Fullständig utlysningstext

- Anvisningar för sökande

- Förordningen

Kontaktpersoner angående programmets samt utlysningens innehåll och inriktning:


Utlysningsarkivet