Energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Ofta fungerar energikartläggningen som underlag när verksamhetsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet inklusive byggnader och transporter. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnaderna som finns för energin. En energikartläggning ska också innehålla förslag på hur verksamheten kan energieffektivisera processer och hjälputrustning.

Vad ska den innehålla?

Vad energikartläggningen ska omfatta är upp till den egna verksamheten och beror på om verksamheten omfattas av lagen eller om man söker ekonomiskt bidrag. Men generellt sett kan kartläggningen innehålla:

  • Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska kartläggas,
  • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och lokalvärme samt leveranser till omgivande samhälle.
  • Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika processer.

Göra själv eller köpa in konsult?

Att genomföra en energikartläggning kräver kunskap, kompetens, tid och mätutrustning. Om verksamheten vill ta hjälp kan man anlita en energikonsult som är specialist på energikartläggningar. Läs våra råd när du ska beställa en energikartläggning.

Lagar och ekonomiskt stöd

Sedan 1 juni 2014 omfattas stora företag och verksamheter av lagen om energikartläggning i stora företag som säger att en energikartläggning måste genomföras vart fjärde år. Små och medelstora företag omfattas inte av lagen men kan från och med 15 juli 2015 söka ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare