Rumsvärmare (Lot 20)

Det finns ekodesignkrav på rumsvärmare som börjar gälla år 2018 (för de som är el-, gas- eller oljedrivna) och år 2022 (för fastbränsledrivna). Från den 1 januari 2018 gäller krav på energimärkning på alla rumsvärmare som omfattas av lagkraven.

Alla rumsvärmare omfattas av samma energimärkningsförordning, men Produktgruppen rumsvärmare regleras i två ekodesignförordningar:

  • Rumsvärmare som använder fasta bränslen, exempelvis kaminer och eldstäder
  • Rumsvärmare som använder el, gasformiga eller flytande bränslen, exempelvis elradiatorer och elgolvvärme

De sammanlagda effekterna av ekodesignkraven i ekodesignkrav och energimärkning för rumsvärmare som använder el, gas och flytande bränslen väntas år 2020 ge en beräknad årlig energibesparing på ca 157 PJ (petajoule) och

en årlig minskning av CO2-utsläppen med 6,7 Mt (megaton). Ekodesignkraven och energimärkningen för rumsvärmare som använder fasta bränslen beräknas år 2030 leda till minskningar av utsläppen av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) med 27 kiloton/år, 5 kiloton/år respektive 399 kiloton/år.

Möten 2019

EU-kommissionen planerar många möten innan sommaren – välkommen på branschmöten! Datum och mer information om mötena hittar du här.

Ekodesign

Rumsvärmare som använder el/gas/flytande bränslen

I förordningen ingår produkter som elgolvsvärme och radiatorer.

Ekodesignkrav ställs på säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning fr.o.m. den 1 januari 2018. Olika kravnivåer gäller för olika typer av rumsvärmare, exempelvis:

  • Säsongsmedelverkningsgraden för elektriska bärbara rumsvärmare får inte understiga 36 procent
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt över 250 W får inte understiga 38 procent
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt som är lika med eller lägre än 250 W får inte understiga 34 procent
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska golvvärmare får inte understiga 38 procent

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för samtliga rumsvärmare utom rumsvärmare för kommersiellt bruk definieras på följande sätt:

ηS = ηS,on– 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsvärmare för kommersiellt bruk definieras som:

ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5)

För rumsvärmare som använder el ingår också en primärenergifaktor på 2,5.

Från och med den 1 januari 2018 ställs också krav på att utsläpp av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare för flytande bränsle, gasbränsle samt lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör inte får överstiga värden som anges i förordningen.

Rumsvärmare som använder fasta bränslen

I ekodesignförordning ingår öppna och slutna eldstäder, såsom kaminer och kakelugnar. Ekodesignkraven gäller för rumsvärmare för hushållsbruk med nominell effekt mindre än 50 kW och kommersiella rumsvärmare med en nominell effekt mindre än 70 kW. Det finns vissa undantag som beskrivs i förordningsförslaget.

Fastbränsleutrustning för indirekt rumsuppvärmning (t.ex. pellets- och vedpannor), behandlas separat i produktgruppen fastbränslepannor (lot 15).

I ekodesignförordning ställs minimikrav på säsongsmedelverkningsgrad. Dessutom finns gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxider (NOx). Exempel på nivåer och krav som kommer att gälla kan ses i tabellen nedan. 

Produkt Energieffektivitet
Öppna eldstäder 30%
Slutna eldstäder 65 %
Slutna eldstäder (pellets) 79 %
"Cookers" 65 %

 

Produkt PM mg/m3 (HF) – g/kg (DT) OGC mg/m3 CO mg/m3 NOx mg/m3
Öppna eldstäder 50 (HF)
6 (DT)
120 2000 200
Slutna eldstäder 40 (HF)
5 (DT)
120 1500 Biobränsle: 200
Fossil: 300
Slutna eldstäder (pellets) 20 (HF)
2.5 (DT)
60 300 200

"Cookers"
40 (HF)
5 (DT)
120 1500 Biobränsle: 200
Fossil: 300

 

Energimärkningskrav

Rumsvärmare upp till 50 kW (kilowatt) energimärkas men rumsvärmare som använder el undantas från krav på energimärkning.

Krav och tidschema

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass anges, från skalan från G till A++. Kraven på energimärkning gäller från och med 1 januari 2018.

På etiketten ska den direkta värmeeffekten i kW (kilowatt) anges. För rumsvärmare som överför värme till en värmebärare i vätskeform ska även den indirekta värmeeffekten i kW anges.

Energieffektiviteten ska beräknas enligt samma formel som för ekodesign för respektive produkt. En korrektionsfaktor (bonus) för kaminer avsedda för biobränslen används dock vid beräkning enligt energimärkningsförordningen för att ta hänsyn till att dessa bränslen är förnybara.

Mer information

En förstudie har gjorts för att undersöka vilka slags energi- och miljökrav som går att ställa på fastbränsleutrustning. Förstudien för lot 15 omfattar all småskalig förbränningsutrustning för fastbränslen (ved, flis, pellets, briketter, kol, torv), det vill säga exempelvis vedpannor, pelletspannor/-brännare, kökspannor, kokspannor, vedspisar, vedkaminer, spisinsatser, kakelugnar, öppen spis och rörspisar. Förstudien för lot 15 omfattar åtta steg som kallas för "tasks". EU-kommissionen har sedan valt att hantera rumsvärmare (kaminer, kakelugnar och öppna spisar exempelvis) i separata förordningar, lot 20.

Revidering

En studie inför revideringar pågår. Synpunkter som är viktiga inför revideringen av förordningarna kan lämnas direkt till konsulten som genomför studien, eller till Energimyndigheten.

Mer information om revisonsstudien finns här.

Det pågår även en studie för att se över möjligheten till att införa tredjepartscertifiering.

Mer information om den revisonsstudien finns här.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
   Utkast Kommissionens guideline
Maj 2017 Kommissionens meddelande om metoder
21 juli 2015 Ekodesignförordning 1188/2015 el/gas/flytande (svenska)
21 juli 2015 Ekodesignförordning 1188/2015 el/gas/flytande (engelska)
21 juli 2015 Ekodesignförordning 1185/2015 fasta bränslen (svenska)
21 juli 2015 Ekodesignförordning 1185/2015 fasta bränslen (engelska)
21 juli 2015 Energimärkning 1186/2015 (svenska)
21 juli 2015 Energimärkning 1186/2015 (engelska)
Avslutad

Förstudie