Vattenpumpar (Lot 11)

Vattenpumpar har ekodesignkrav sedan den 1 januari 2013. Ekodesignkraven förväntas spara 3,3 TWh per år vid år 2020.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven gäller för vattenpumpar för pumpning av rent vatten, inklusive sådana som är inbyggda i andra produkter. I förordningen preciseras ytterligare definitioner på vilka egenskaper en vattenpump ska ha för att omfattas av ekodesignkraven. Kraven gäller både energieffektivitet och krav på produktinformation.

Vattenpumpar som är specifikt utformade för brandsläckning, deplacementspumpar för vatten och självsugande vattenpumpar är undantagna från ekodesignkraven.

Vattenpumpar som är specifikt utformade för att pumpa rent vatten vid temperaturer under – 10 °C eller över 120 °C är undantagna från energieffektivitetskrav, dock inte från informationskrav.

Förordningen träder i kraft med två genomförandedatum. Vid det första datumet, 1 januari 2013, införs energieffektivitetskrav och krav på produktinformation. Energieffektivitetskravet bestäms som en lägsta tillåtna verkningsgrad och fastställs utifrån bl.a. pumptyp och driftsförhållande, enligt en formel i förordningens Bilaga III.

Produktinformationskraven syftar till att den som köper en pump ska få relevant produktinformation, men den är även viktig för marknadskontrollen. Information om pumpen ska finnas tillgänglig på tillverkarens fritt tillgängliga webbplatser. Den 1 januari 2015 skärps energieffektivitetskravet för vattenpumpar.

Förordningen tar också upp krav på hur marknadskontroll ska genomföras för vattenpumpar som omfattas av kraven.

Kommissionen har sedan tidigare påbörjat översyn inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kyl/frys, tvättmaskiner och diskmaskiner för hushållsbruk, samt för belysning, pumpar och digitalboxar. Detta har resulterat i en så kallad omnibus review report.

Revidering

EU-kommissionen har startat en förstudie för revidering av befintlig förordning för pumpar för rent vatten (EU 547/2012). I arbetet integreras också gjorda förstudier för Lot 28 avloppspumpar och Lot 29 övriga pumpar. Syftet är att undersöka möjligheten att sätta mer ambitiösa krav för ekodesign och/eller energimärkning. Förstudien görs av en konsult på uppdrag av EU-kommissionen. Studien började i december 2014 och beräknas vara klar i januari 2017. Om du är intresserad av arbetet med förstudien kan du registrera dig på webbplatsen för förstudien.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
29 december 2012

Tillägg till förordning 547/2012 (svenska)

25 juni 2012 Ekodesignförordning 547/2012 (svenska)
25 juni 2012 Ekodesignförordning 547/2012 (engelska)
26 juni 2009 Förslag standarder pumpar