Energimärknings- direktivet

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Den har funnits sedan 1994.

Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rött till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Läs mer här om du är konsument och vill veta mer om energimärkningen av olika produkter.

Energimärkningen synliggör energianvändningen och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val när de köper nya produkter. Märkningen gör det lätt att jämföra olika modeller och fabrikat och visar även andra viktiga egenskaper som bildstorlek på tv-apparater, volym på kylar och frysar samt kapacitet för tvättmaskiner och diskmaskiner.

Direktivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla och hur mätningar och kontroll ska gå till. Läs mer om förordningarna under produktsidorna (länk till dessa). Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning blir direkt gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.

För varje utvald produktgrupp tar EU-kommissionen fram en specifik produktförordning. EU-kommissionen gör urvalet för vilka produkter som ska energimärkas utifrån produktgruppens besparingspotential. I produktförordningen beskrivs de olika kraven och när de börjar gälla. De energimärkningsförordningar som finns, hittar du på respektive produktgruppssida.

Processen för att ta fram krav på energimärkning sker oftast i samband med ekodesignprocessen och går till på liknande sätt. Undantaget är att den juridiska processen inom EU ser annorlunda ut. För ekodesign genomförs en kommittéomröstning av medlemsstaterna som sedan godkänns av EU-parlamentet och Europeiska unionens råd [JW1] (rådet). För energimärkning godkänns förslaget bara av EU-parlamentet och rådet.

För de produktgrupper som har krav på energimärkning ska alla produkter i butik vara märkta på rätt sätt. Det finns även krav på information vid marknadsföring och vid försäljning via internet. Energimyndigheten kontrollerar att reglerna efterlevs. Läs mer om marknadskontroll här.

Effektivaste klassen varierar

Energimärkningen på kylar, frysar, tvättmaskiner och diskmaskiner har funnits sedan mitten av 1990-talet och har gjort att dessa produkter blivit betydligt effektivare. Energimärkningen har slagit i taket, vilket gjorde att nästan alla produkter samsades högst upp i skalan och gav inte längre konsumenten någon vägledning. Därför behövdes tre nya energiklasser, A+, A++ och A+++, som visar vilka modeller som är effektivare än klass A. A+++ är den effektivaste klassen. Detta infördes med det nya energimärkningsdirektivet 2010. En bra idé är att ta hjälp av färgskalan på märkningen från grönt till rött. Den bokstav som står vid den mörkgröna pilen är den effektivaste klassen som finns för produktgruppen.

Hur mycket det skiljer mellan olika energiklasser varierar för olika produktgrupper. Kylar och frysar har till exempel en skala och tv-apparater en annan. Lite förenklat använder en kombinerad kyl och frys i energiklass A+++ i snitt 60 procent mindre energi än en kyl/frys i energiklass A. För diskmaskiner och för tvättmaskiner skiljer det i snitt 30 procent mellan en modell i energiklass A och en i A+++.

Det är också viktigt att titta på den faktiska energianvändningen. En stor, men effektiv produkt kan dra mer än en liten produkt. En stor tv exempelvis dra oftast mer energi än en liten tv, även om den är mer energieffektiv per ytenhet. I många fall finns denna information på energimärkningsetiketten. Den verkliga energianvändningen beror också på hur apparaterna används.