Nära-nollenergibyggnader

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. På vägen mot att få fler energieffektiva byggnader genomför Energimyndigheten ett program i tre delar fram till och med 2016.

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, varav närmare sextio procent går till uppvärmning. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Potentialen för att spara energi genom att förbättra byggnadernas energiprestanda är stor.

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda. Medlemsländerna ska även vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader. Direktivet innebär att alla nya byggnader på sikt ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad ska göras så att man väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda. I regeringens skrivelse Vägen till nära-nollenergibyggnader (Skr. 2011/12:131) presenteras Sveriges handlingsplan för nära-nollenergibyggnader.

Programmets syfte och budgetram

Det övergripande syftet med programmet är att få fram underlag för att se hur byggreglerna gällande energihushållningskraven kan sättas mot bakgrund av kraven från EU samt att höja kunskapsnivån om lågenergibyggande. Även en definition av nära-nollenergibyggander ska tas fram och ska börja gälla från och med 31 december 2018.

Energimyndigheten har i regleringsbrevet tilldelats sammanlagt 120 miljoner kronor för åren 2014-2016 för insatser som främjar lågenergibyggande.

Programmets omfattning

Energimyndighetens arbete med nära-nollenergibyggnader sker i nära samarbete med Boverket. Arbetet genomförs i tre delar:

Kontrollstation 2015

Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag av regeringen att senast 9 juni 2015 tillsammans utarbeta underlag till kontrollstation 2015. Det gemensamma uppdraget avser bland annat närmaste året att mäta och utvärdera befintliga lågenergibyggnader samt redogöra för andra nordiska länders arbete med nära-nollenergibyggnader.

Boverket har även i uppdrag att, i nära dialog med Energimyndigheten, föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader.

För både kontrollstation 2015 och de mer långsiktiga uppdraget nedan gäller att byggnaderna ska vara av olika typer och geografiskt spridda över landet för att ge ett gediget underlag för analys och utvärdering till regeringen.

Mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader

Energimyndigheten kommer under programperioden att ge stöd för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader. Utlysningar planeras till sommaren 2014, hösten 2014 samt våren 2015. Stöd ges till inköp, installation och drift av mätutrustning. Energimyndigheten kommer även bidra med en resurspool för att kvalitetssäkra genomförandet av mätningar.

Mätningarna planeras att pågå till 2017, men Energimyndigheten har även avsikt att om möjligt fullfölja mätningar under längre tid för att långsiktigt kunna följa energianvändningen i genomförda lågenergibyggnader

Kunskaps- och kompetenshöjande insatser

Energimyndigheten kommer att stödja utbildnings- och kompetenshöjande insatser för att öka medvetenheten och kunskapen om energieffektiva byggnader brett inom fastighets- och byggbranschen.