Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under perioden 2016-2019 fördela 25 miljoner kronor per år till lokala och regionala aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning. Hälften av medlen är öronmärkta för Länsstyrelsernas arbete och hälften kan sökas av lokala och regionala offentliga aktörer genom utlysningar.

Pengarna ska användas för att främja att offentliga aktörer samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

Så fördelas stödet till länsstyrelserna

Hälften av pengarna, 12,5 miljoner kronor per år, ska användas för länsstyrelsernas arbete. Varje länsstyrelse får 500 000 kronor per år för att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Mer om länsstyrelsernas uppdrag finns att läsa under uppdrag 18 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2016.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) får också högst 2 miljoner kronor per år för att arbeta med samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställning.

Utlysningar för offentliga aktörer

Resterande 12,5 miljoner kronor per år av anslaget kommer att fördelas i utlysningar med olika tematiska inriktningar. Nedan finns en utlysningsplan för perioden 2016-2018. Planen ska underlätta för sökande att planera långsiktigt och göra det möjligt att förbereda ansökningar med hög kvalitet. Utlysningarna kommer att göra det möjligt för lokala och regionala offentliga aktörer att få finansiering till projekt och finansiering av nätverk inom energi och klimat.

Utlysningarna riktar sig till energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, länsstyrelser, kommuner och landsting.

Utlysningsplan

De utlysningar i planen som ännu inte är öppnade är endast preliminära och ej beslutade. Ändringar kan komma att göras.

Område Tid
Integrera energiaspekter i fysisk planering Avslutad, stängde den 15 april.
47 ansökningar inkomna. Behandlas våren 2016.
Nätverk inom energi- och klimatområdet Tertial 2 2016
Ev även Tertial 2 2017

Medfinansiering av EU-projekt

T2 2016 (stänger 8 juni), ev även T3 2016

Energieffektivisering i byggnader Tertial 1 2017
Ev även Tertial 1 2018
Värdering av ekosystemtjänster och mervärden inom energiområdet alt Barn och unga alt annat då aktuellt område Tertial 2 2018