Stöd för att utveckla energi- och klimatarbetet hos offentliga aktörer

Energimyndigheten ska under en 2016-2019 fördela 12,5 miljoner kronor per år till lokala och regionala offentliga aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning.

Medlen fördelas genom öppna utlysningar. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att jobba med energi- och klimatområdet. Pengarna går till offentliga aktörer för att underlätta samverkan, metodutveckling och spridning av erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

Utlysningar för offentliga aktörer

12,5 miljoner kronor per år fördelas i öppna utlysningar med olika inriktningar. Utlysningarna riktar sig till energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund, länsstyrelser, kommuner och landsting. Under 2016 har cirka 65 projekt och nätverk beviljats medel från Energimyndigheten genom två olika utlysningar.

Drygt 40 lokala och regionala projekt startar 2016 och pågår fram till 2019. Projekten rör integrering av energiaspekter inom fysisk planering med fokus på fyra områden: fysiska planer, solenergi, vindkraft och transporter.

Ett tjugotal nätverk startar hösten 2016, och pågår i två år, i syfte att utveckla deltagarnas egna energiarbete genom samverkan och erfarenhetsutbyte. Nätverken omfattar samordning mellan offentliga aktörer inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom upphandling, solenergi, transporter, laddinfrastruktur med mera.

Du kan läsa mer om vilka lokala och regionala projekt som Energimyndigheten beviljat medel till här.

Utlysningsplan

Nedan finns en utlysningsplan för perioden 2016-2018. Planen ska underlätta för sökande att planera långsiktigt och göra det möjligt att förbereda ansökningar med hög kvalitet.

De utlysningar i planen som ännu inte är öppnade är endast preliminära och ej beslutade. Ändringar kan komma att göras.

Område Tid
Integrera energiaspekter i fysisk planering

Avslutad, stängde den 15 april 2016.

43 pågående projekt 2016-2019.

Nätverk inom energi- och klimatområdet

Avslutad , stängde den 7 sept 2016.

20 beviljade nätverk 2016-2018.

Energieffektivisering i byggnader Tertial 1 2018