Certifiering av installatörer av förnybar energi

En ny statlig certifiering av installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer av värmesystem samt öka användningen av förnybar energi i småhus, mindre lokaler och mindre flerbostadshus.

Nu kan du certifiera dig för installationer av värmepumpar, solceller, fastbränslepannor eller solvärmesystem genom att anmäla dig till en certifieringskurs.

Frivillig certifiering gemensam för EU

Certifieringen är frivillig och gemensam för EU-länderna. Den 31 december 2012 trädde lagen om certifiering av installatörer av vissa värmesystem i kraft. Reglerna har sin bakgrund i ett EU-direktiv som ska främja användandet av energi från förnybara energikällor, det så kallade Förnybart direktivet, 2009/28/EG. Certifikat blir därför också gångbart i hela EU.

Ger goda råd

Som certifierad installatör av förnybar energi ska du kunna ge råd om vilka uppvärmningssystem som passar i den aktuella byggnaden samt informera och ge råd till konsumenter. Certifierade installatörer ska bidra till kvalitetsmässigt och miljömässigt bra installationer.

Har bred kunskap

Som certifierad installatör av förnybar energi ska du bland annat ha kännedom om:

  • De färdigheter som behövs för att utforma, installera och underhålla de anläggningar som omfattas av den aktuella behörigheten och som motsvarar kundens behov av en väl fungerande och säker anläggning.
  • Installatören ska ha kunskap om att dimensionera och optimera anläggningarna efter byggnadens behov av värme, varmvatten och el samt kunskap om att, vid inkoppling till befintligt värme- eller elsystem, bedöma de i systemen enskilda komponenternas dimensionering och effektivitet samt kunna bedöma reglersystemets funktionalitet.
  • Nationella och internationella regelverk och standarder
  • Miljöaspekter
  • Kostnads- och lönsamhetskalkyler

Certifiera dig för en eller flera behörigheter

Som installatör av förnybar energi ska du kunna välja att certifiera dig för en eller flera av följande behörigheter:

  • Pannor och ugnar som drivs med biomassa (t.ex. ved- och pelletspannor)
  • Solcellssystem
  • Solvärmesystem
  • Värmepumpar och ytnära jordvärme

De anläggningar som ingår är de som installeras i byggnader med maximalt värmeeffektbehov på 20 kW. Certifieringen gäller i fem år, sedan krävs repetitionsutbildning.

Certifieringskurs och examination

För att få certifikatet krävs att du genomgått en obligatorisk certifieringskurs och klarat certifieringsorganets examination med godkänt resultat. För att bli certifierad krävs dessutom att du ska ha tre års erfarenhet av branschen och en för verksamheten relevant utbildning. Certifieringskurser erbjuds nu för alla fyra typer av anläggningar och det finns möjligheter till reducerad kursavgift under en introduktionsperiod för certifieringskurserna för installatörer av pannor och ugnar, solceller respektive solvärmeanläggningar.

Certifieringskursen är två dagar lång. Första dagen på kursen ägnas åt viktiga teoretiska moment i kursen. Dessutom får du information om hur certifieringen går till och vad som krävs. Andra dagen ägnas åt praktiska moment, dagen avslutas med en kort individuell genomgång med praktiskt prov.

Certifieringskurserna hålls av Yrkeshögskolan i Härnösand. Mer information om kurstillfällen.

För mer information och anmälan kontakta: Bengt Sandström, Yrkeshögskolan i Härnösand, 070-678 03 48

Boverkets roll

Boverket har tagit fram regler för certifiering av vissa installatörer. De har tagit fram föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad som installatör. På Boverkets webbplats kommer alla certifierade installatörer att visas. Kunder kommer därigenom kunna ta kontakt med en certifierad installatör.

Swedacs roll

För att säkerställa kvaliteten kommer Swedac att ackreditera certifieringsorgan för personcertifiering enligt ISO 17024 av installatörer enligt Boverkets föreskrifter BFS 2015:4 - CIN 2. De företag som utbildar ska vara certifierade enligt ISO 9001 av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten godkänner den obligatoriska utbildningen inför certifiering och/eller utbildningsleverantörer. Myndigheten ska också informera om fördelarna med att använda sig av certifierade installatörer och följa upp hur utbudet och efterfrågan på certifierade installatörer utvecklas över tid för att utvärdera informationsinsatsernas effekter.

Ny lag om certifiering av installatör

Den 31 december 2012 trädde lagen om certifiering av installatörer av vissa värmesystem i kraft, men certifieringen är frivillig.

Mer information

Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2015:4 - CIN 2 beskriver vilka krav som ställs på den utbildning ett certifieringsorgan som ackrediterar sig ska tillhandahålla, samt vilka krav som ställs på installatörer som certifierar sig.