Information om planerade projekt

Som ett led i att förbättra informationen till aktörer på elcertifikatsmarknaden har Energimyndigheten tagit fram en sammanställning över planerade projekt i Sverige inom elcertifikatsystemet.

Betydelsen av information till elcertifikatsmarknaden om tillkommande förnybar elproduktion generellt samt för måluppfyllelsen har bland annat lyfts upp i kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015.

Vad innebär informationen om planerade projekt?

Sammanställningen om planerade projekt kan användas som en del i omvärldsbevakning och vara till hjälp vid en bedömning av tillkommande förnybar elproduktion. Den innehåller ingen bedömning om vilka projekt som kommer att realiseras, utan ska betraktas som en sammanställning av offentlig information för de projekt som identifierats. Vid bedömning av framtida utbyggnad är det viktigt att aktören själv gör en sannolikhetsbedömning om vilka projekt som kan komma att realiseras och när i tid.

Sammanställningen

Sammanställningen finns att ladda ner på sidan Marknadsstatistik under namnet Planerade projekt. 

Sammanställningen bygger på information från offentliga databaser (som exempelvis Vindbrukskollen) och tillgängliga uppgifter från projektörer. 

Det är grundläggande för sammanställningens innehåll att informationen finns offentligt tillgänglig. Om inte all information för ett projekt funnits tillgänglig har cellerna lämnats tomma.  Projekten i sammanställningen har en effektgräns på 1 MW. Det innebär att anläggningar med mindre än 1 MW inte är inkluderade i listan. 

Vad gäller installerad effekt och förväntad elcertifikatberättigad produktion framgår det i kolumnerna om siffran tagits fram via publik information eller via estimat.

Förklaring av innehållet:

  • I fliken "Planerade projekt 20150401" återfinns de identifierade projekt som sammanställdes vid brytpunkten 20150401.
  • I fliken "Planerade projekt 20160121" återfinns de identifierade projekt  som sammanställdes vid brytpunkten 20160121.
  • I fliken "Planerade projekt 20160701" återfinns de identifierade projekt som sammanställdes vid brytpunkten 20160701.
  • I fliken "Planerade projekt 20170101" återfinns de identifierade projekt som sammanställdes vid brytpunkten 20170101.
  • I fliken "Planerade projekt 20170701" återfinns de identifierade projekt som sammanställdes vid brytpunkten 20170701.
  • I fliken "Godkända anläggningar 20170701" återfinns de anläggningar som var godkända inom elcertifikatsystemet vid brytpunkten 20170701.
  • I fliken "Förklaringar" finns beskrivningar för respektive kolumn i fliken "Planerade projekt".

När uppdateras sammanställningen?

Energimyndigheten har som målsättning att uppdatera sammanställningen 1-2 gånger per år.

Vid synpunkter om informationen kontakta Energimyndigheten på elcert...@energimyndigheten.se