Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket kommer att ta fram en gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både myndigheter och andra intressenter bidrar. Det kommer att kräva både breda insatser och nytänkande - och pröva myndigheternas förmåga att samverka.

Arbetet kommer att ledas av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets respektive generaldirektör och bedrivas i bred samverkan och dialog med berörda myndigheter och andra aktörer.

Strategin kommer bland annat att undersöka hur vindkraftsutbyggnaden hanteras i dag och ta fram förslag på vad som skulle kunna utvecklas för att göra en hållbar storskalig utbyggnad möjlig. I uppdraget ingår även att titta på olika möjliga utbyggnadsscenarier.

Uppdraget ska redovisas i början av år 2020.