Energipolitiska mål för vindkraft

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Riksdagen har därför antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.

Bilden visar ett vindkraftverk under uppbyggnad alternativt nedmontering

Planeringsramen markerar behovet av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindbruk. En planeringsram ger därmed signaler om hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den kommunala översiksplaneringen.

Det finns även ett mål för utbyggnad av förnybar energi inom elcertifikatsystemet. Där är målet att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Här kan du läsa mer om elcertifikatsystemet.