Energieffektivisering

Här presenteras företag verksamma inom område energieffektivisering som fått stöd av Energimyndigheten. Klicka på namnen för att läsa mer om respektive företag.

3eFlow

3eFlow har utvecklat ett intelligent system för varmvattendistribution. Varmvattenledningen är tom större delen, och fylls först när kranen öppnas.

I konventionella tappvattensystem svalnar det vatten som står kvar i varmvattenledningen mellan tapptillfällena samtidigt som det vatten som står kvar i kallvattenledningen blir ljummet. Detta medför att en tappning ofta inleds med att vattenledningarnas innehåll spolas ur i väntan på vatten med rätt temperatur varför både det vatten som spolas ur och den energi som använts för att temperera vattnet går till spillo.

I det system 3EFlow AB utvecklar hanteras detta problem genom att vattenledningarna töms mellan tapptillfällena för att återfyllas när tappkranen öppnas. Företagets patentsökta innovationer gör det möjligt att hantera tömning och snabb återfyllning på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

För kunden innebär systemet kortare väntetid på vatten med rätt temperatur, minskad energianvändning, minskad vattenförbrukning samt mer säkra tappvatteninstallationer med avseende på läckagerisk.

Företaget 3eflow grundades av Erik Abbing för att lösa detta problem. 3eFlows kunder är HVAC-tillverkare som kan tillföra mervärde till sitt produktutbud.

Energimyndigheten beviljade 3eFlow ett affärsutveckingslån på fyra miljoner kronor år 2014 för ett projekt som syftar till att utveckla färdigt företagets tappvattensystem, som innebär automatisk tömning och fyllning av vattenledningar. Projektets övergripande mål är att göra systemet redo för storskalig kommersialisering.

3eFlow

Kontakt: Markus Berglund 016-544 2150

AccessGate

AccessGate AB har tagit fram en prototyp för en ultraljudsbaserad vattenmätare för individuell mätning och debitering (IMD).

AccessGate AB:s ultraljudsbaserade vattenmätare bidrar till en ny applikation av teknik som kan effektivisera energianvändningen.

Energikostnaden är den största enskilda kostnaden i en fastighets driftkostnad. Driftkostnaden kan reduceras om fastighetens energisystem kan optimeras. Denna optimering kräver detaljerad övervakning och mätning av lägenheters temperatur samt vattenförbrukning. Marknadssegmentet benämns ofta IMD vilket står för individuell mätning och debitering.

Accessgate ska genomföra ett projekt för att få fram en godkänd och kommersiell vattenmätare som ska kunna använda för debitering av vattenförbrukning av både varmt och kallt vatten. Mätaren ska kunna ytmonteras på rörens utsida och mätningen skall utföras med hjälp av ultraljudsmätning. Energimyndigheten stöttar projektet genom ett villkorslån år 2014.

IMD innebär att en enskild lägenhetsinnehavare blir medveten om och själv kan påverka förbrukningen. Energibesparingen är enligt svenska erfarenheter högre vid individuell mätning och debitering av varmvatten än vid värme. Varmvattenanvändningen har ofta sjunkit med cirka 20 procent vid införande av mätning och debitering.

När Energieffektiviseringsdirektivet (EED) införlivas i svensk lag blir det krav på IMD. Kravet kommer först att gälla nyproduktion och renovering från juni 2014. Befintlig bebyggelse kommer att omfattas av krav på IMD från 2016.

AccessGate

Kontakt: Ulf Malmquist 016-544 2459

Chromogenics

ChromoGenics utvecklar en plastfolie som applicerat på fönster kan anpassa transparensen och solljusinsläppet dynamiskt. Deras "smarta fönster" kan minska behovet av energi för kylning av bostäder och lokaler med 50 procent.

ChromoGenics lösning är intressant och konkurrenskraftig eftersom den består av en endast 0,4 mm tjock folie som kan klippas i fri form och lamineras mellan glas med konventionell utrustning som finns hos kunden. Produkten kan introduceras på marknaden via befintlig värdekedja till skillnad mot konkurrerande lösningar som kräver att hela isolerglasenheter måste tillverkas från grunden, och introduceras i en mer svårtillgänglig del av värdekedjan.

Chromogencis "smarta fönster" kan minska behovet av energi för kylning av bostäder och lokaler med så mycket som 50 procent.

Chromogenics villkorslån från Energimyndigheten på ca 67 miljoner kronor ska användas till att utveckla och demonstrera en skalbar metod för framställning av elektrokrom folie. Projektet innefattar också metoder för efterföljande tillskärning, kontaktering, glaslaminering och montering i isolerglasenhet.

VD är Thomas Almesjö, serieentreprenör med erfarenhet från kommersialisering av nya teknologier. Bland grundarna finns Prof. Claes-Göran Granqvist, Greger Gregard, ansvarig för applikationsutveckling, och Richard Karmhag som är processexpert.

Chromogenics

Kontakt: Boris Gyllhamn 016-544 2157

Efficax AB

Efficax Energy AB har utvecklat en produkt som kan koppla in ett solvärmesystem på en befintlig varmvattenberedare. Investeringskostnaden och installationsarbetet minskar.

Efficax produkt SolarFlex består av en inkopplingsenhet för eftermontering av solvärme till en befintlig beredare. Vanliga solvärmesystem bygger på att den befintliga varmvattenberedaren byts ut mot en ny ackumulatortank som är anpassad för solvärmeinkoppling. Detta blir ofta dyrare, ger lägre verkningsgrad och är svårare att planera för.

Solarflex lagrar istället värme från solen i den befintliga beredaren och spetsar temperaturen ytterligare innan vattnet flödar till användaren. På så sätt kan cirka 60 procent av varmvattenbehovet sparas med hjälp av solen i svenskt klimat. I varmare länder kan ännu mer av varmvattenbehovet täckas.

Energimyndigheten stöder företaget med cirka 1,8 miljoner kronor för utvecklingen av deras produkt. Efficax ska bygga en förserie som utvärderas och verifieras i samverkan med en möjlig licenstagare. Totalt 10 enheter ska placeras ut i verklig driftmiljö.

Energimyndigheten bedömer att det finns en betydande marknad och möjlighet att spara mycket energi om Sveriges cirka 400 000 elförbrukande varmvattenberedare skulle kompletteras med solvärme. I hela Europa finns ungefär 50 miljoner eluppvärmda varmvattenberedare.

Arbetet med denna teknik påbörjades 1998-2004 då Energimyndigheten bidrog med finansiering till ett EU-projekt. Björn Karlsson, då på Vattenfall, drev projektet och han blev senare professor på Lunds universitet, där Ricardo Bernardo fortsatte utvecklingsarbetet som doktorand.

Efficax Energy AB grundades 2011 av Ricardo Bernardo, Henrik Davidsson med flera. Företagets nu patentsökta produkt kan minska investeringskostnaden med 30-40 procent jämfört med traditionella solvärmesystem. En provserie har varit i drift utan problem sedan juni 2014. Under hösten 2014 signerades en avsiktsförklaring med en möjlig licenstagare om tillverkning och distribution av produkten.

Efficax AB

Kontakt: Erik Hedar 016-544 24 21

Enrad

Enrad har utvecklat ett modulbaserat kylsystem som använder ett köldmedium med låg klimatpåverkan. Tillsammans med företagets reglerteknik som styr efter det verkliga kylbehovet i kyldiskarna finns en stor potential minska energianvändningen.

Enrad utvecklar, producerar och säljer kylanläggningar, värmepumpar och stödfunktioner för den kommersiella marknaden, exempelvis livsmedelsbutiker, sjukhus, kontor och hotell .

Energimyndigheten bedömer att andelen kylda och frysta livsmedel inom livsmedelshandeln ökar och den europeiska marknaden för kommersiella kylar förväntas öka för varje år. Enrad erbjuder en lösning, som minskar livsmedelsbutikernas bidrag till växthuseffekten och samtidigt möjliggör en energieffektivisering. Enrad har fått stöd från Energimyndigheten för att installera en kylanläggning i en livsmedelsbutik, samla in mätdata och optimera köldbärartemperaturer, med målet att nå en energibesparing på 25%. Installationen visade att man kunde sänka energianvändningen i kylanläggningenmed 32 procent.

Vidare går projektet ut på att påvisa hur enkelt det är att byta ut ett befintligt kylsystem och installera Enrad AB:s vätskekylsystem i en livsmedelsbutik under drift, samt att skapa intresse för företagets produkter hos andra kunder genom att ha en fullt fungerande referensanläggning att visa upp.

Företaget ENRAD AB grundades i slutet av 2007 av Mikael Larsson och Tomas Larsson. Mikael Larsson är VD och har mångårig efarenhet från företagande inom VVS branschen. Han har tidigare arbetat med installation av kyla i livsmedelsbutiker. Tomas Larsson tekniskt ansvarig inom bolaget och är sedan 20 år projektledare och teknisk konsult inom livsmedelkyla med ett stort kontaktnät i Sverige och England .

Numera ägs företaget även av Innovationsbron AB, Högskolan i Borås Holding AB, samt Tonerwebben AB.

Enrad

Kontakt: Heléne Axelsson 016-544 2268

 

Greenbyte

Greenbytes produkter används för att identifiera områden med bra vindförutsättningar. Företaget vänder sig idag i huvudsak till utvecklare av vindkraftprojekt.

Greenbytes produkt Breeze erbjuds till projektutvecklare, ägare och operatörer av vindkraftparker. Breeze är en molnbaserad mjukvara som samlar in realtidsdata från vindkraftparker. Datan används för att hitta outnyttjad potential i vindkraftparker. Metoden medger också en snabbare uppföljning än traditionella mätmetoder. Greenbytes produkter används för att hantera och analysera vinddata från mätningar med på de vanligaste metoderna på marknaden idag: Sodar, Lidar och mätmast.

Greenbytes teknik förväntas underlätta och effektivisera arbetet för utvecklare och exploatörer av vindkraft. Energimyndigheten menar att projektet har stor potential att göra vindkraftprojektering mer effektiv och samtidigt ge incitament till marknaden att prioritera de projekt som är mest lönsamma, alltså de projekt som producerar mest energi till lägst kostnad för ägaren och samhället i stort.

Till projektutvecklare tillhandahåller Greenbyte idag tre produkter vars huvudsakliga syfte är att hjälpa dem att finansiera eller sälja projekt vidare för byggnation baserat på en bevisad vindresurs. Företagets två andra produkter Windmap och Windpool kommer att införlivas i Breezeprodukten. En enhetlig och användarvänlig ny plattform utvecklas därmed inom projektet.​

En annan fördel är informationsspridning. Med Greenbytes metod kan användarna själva välja vilka aktörer som ska få tillgång till deras data, exempelvis elhandlare, prognosföretag, nätägare, servicebolag med flera. De som äger av vindkraftparker får möjlighet att jämföra produktion, tillgänglighet, prestanda både inom sin egen portfölj och utanför.

Greenbyte

Kontakt: Erik Hedar 016-544 2421

Heliospectra AB

Heliospectra utvecklar ljussystem som kan styra plantors tillväxt genom särskilda kombinationer av ljusvåglängder. Resultatet blir snabbare tillväxt, förbättrad kvalitet, minskat svinn samt sänkt energiförbrukning

Det unika med Heliospectras teknologi är att man har kombinerat det senaste inom LED-teknik med forskningsrön kring hur olika ljusvåglängder påverkar plantors fysiska egenskaper. Med Heliospectras system ska man kunna styra olika växters tillväxt. Företaget startades av växtexperter som insåg att traditionell växthusbelysning kunde förbättras och bli mer energieffektiv.

Företaget drivs av Staffan Hillberg som är delägare och VD och har lång erfarenhet från nystartade företag och riskkapitalinvesteringar. Den bakomliggande forskningen har utförts av Tessa Pocock, delägare och disputerad forskare från Kanada och specialiserad på plantors responssignaler.

Målgrupper finns i bland annat handelsträdgårdar, odlare, forskare, apoteksföretag som skapar växtbaserade medicener, hushåll och återförsäljare. Energimyndigheten bedömer att företaget kan få en betygande roll i framtidens växthusodlingar med konstbelysningoch har stöttat utvecklingen av en mjukvara för styrning och övervakning.

Heliospectra AB

Kontakt: Boris Gyllhamn 016-544 2157

Insplorion AB

Företaget har utvecklat ett instrument som innebär bättre möjligheter att konstruera katalysatorer, batterier och bränsleceller. Detta instrument gör det möjligt att mäta reaktioner på nanonivåer i realtid vilket tidigare inte varit möjligt.

Med Insplorions instrument kan kunderna studera egenskaper hos valfritt nanomaterial under verkliga förhållanden och dessutom göra detta i realtid, vilket är riktigt unikt jämfört med dagens verktyg. Detta gör att man får en bättre förståelse, och därmed mindre slumpmässig, än vid dagens tester vilket effektiviserar utvecklingsarbetet mot nya kommersiella produkter.

De marknader Insplorion riktar sig mot är främst inom energiområdet då instrumentet har störst potential där. Insplorion har, inom ramen för ett anslag från Energimyndigheten kallat "Nanosciences and Nanotechnology for Energy and Environment" utvecklat detta instrument.

Insplorions instrument kan ge information om egenskaper hos material i nanodimensionen, vilket är avgörande för om man vill realisera den potential som nanotekniken erbjuder. Energimyndigheten bedömer att instrumentet har stor potential inom tillverkning och utveckling av katalysatorer, bränsleceller och batterier.

Insplorion AB

Kontakt: Andreas Stubelius 016-544 21 99

Knycer

Knycer utvecklar och säljer energisnåla torkskåp som använder vind i kombination med avfuktning för att torka kläder och tvätt.

Torkning av tvätt drar mycket energi i både hemmen och offentliga institutioner. Torkskåpen som Knycer tillverkar bygger på avancerad teknologi, som härmar naturfenomen som en svag sommarbris. Torkskåpen drar betydligt mindre energi än konkurrenterna bland annat eftersom traditionella torkskåp ofta används längre tid än nödvändigt.

Målgrupperna finns överallt där tvätt behöver torkas, som förskolor, hushåll, sjukhus, vårdboenden och tvättinrättningar.

Företaget består av Monica Hallworth, VD med erfarenhet från torkskåpsmarknaden i Frankrike och en styrelse med bakgrund från finans, industri och teknik och med erfarenhet av att ta idéer till marknaden.

Energimyndigheten menar att Knycers koncept för torkning av kläder har även en stor potential på den internationella marknaden. Deras produkt kan dels ersätta värmetorkskåp, dels ta andelar på torktumlarmarknaden.

Knycer

Kontakt: Joachim Jämttjärn 016-544 2162

Mindconnect

Mindconnect utvecklar CityFlow, vilket är en innovativ trafiktjänst som hjälper transportföretagen att minska körtider, få lägre bensinförbrukning och sänka stressnivån för förare.

CityFlow är baserad på innovativ teknologi och är framtagen specifikt för yrkesmässig trafik i städer. Idag använder sig yrkesförare i städer i stor utsträckning av radio eller egen erfarenhet för att navigera i trafiken. Dagens digitala trafikmodeller beräknar kortaste rutt till destinationen (spatial metod). De är inte anpassade för att beräkna restider med hänsyn till skiftande trafik (temporalt problem).

CityFlow framställer ett slag temporalt vägnät som kan integreras med transportföretagens Fleet Management System och ger förare upp till tre alternativa ruttförslag inför varje uppdrag, baserade på kvalitativa realtidsdata och stadsspecifika algoritmer. CityFlow räknar ut det aktuella trafikläget minut för minut och tar hänsyn till hur trafiken kommer att utvecklas över dagen. Ruttförslag beräknas på alla vägar, stora som små.

Det går att spara mycket energi och därmed minska koldioxidutsläppen genom att förse yrkesförare med realtidsinformation om trafikläget.

Energimyndigheten menar att en framgångsrik implementering av den tekniska lösningen företaget utvecklar har stor potential till att energieffektivisera transportsektor och bidra avsevärt till att minska koldioxidutsläpp i Stockholm och de stora Europeiska städerna. Den globala trenden är att trafiken i storstäder ökar vilket medför växande trafikstörningar. Inom EU beräknas trängseln kosta mer än en procent av BNP, alltså runt 100 miljarder Euro.

Företaget har ett team med såväl tekniska som affärsmässiga kompetenser. Nyckelpersonerna består av grundaren Jonas Bohman (rymdingenjör, med praktisk erfarenhet av forskning inom rymdindustri och arbete som seismisk navigator, PGS), Ulrika Bohman (med erfarenhet av att lansera produkter och etablera verksamheter internationellt) och Shahab Mokarizadeh, (tekn. dr, med kompentens inom "distributed systems/big data").

Mindconnect

Kontakt: Binella Vannesjö 016-544 23 45

SenSiC

Marknaden för värmepannor som drivs med biobränsle expanderar kraftigt och omkring en halv miljon nya pannor säljs årligen. Försäljningen ökar med 30 procent per år.

Genom SenSiC:s teknik med gassensorer i kiselkarbid uppnås en effektivare förbränningsprocess med en fem procent högre verkningsgrad. Sensorerna mäter och reglerar bland annat syre, temperatur och gaser. Dessutom minskar mängden sotpartiklar. Genom att kolväteutsläppen minskar med ungefär 90 procent kan biovärmepannor i större utsträckning användas i tätorter, där grannar ofta besväras av lukten.

Innovationen bygger på forskning av professorerna Anita Lloyd Spetz och Mike Andersson som tillsammans med entreprenörerna Lars och Bo Hammarlund bildat företaget. SenSiC ingår som inkubatorföretag i Teknikhöjden i Stockholm.

Liknande teknik utnyttjas i stora kommersiella energianläggningar men har varit för dyr för vanliga hushållsvärmepannor. Nu finns en helautomatisk och kostnadseffektiv teknik som förutom att öka energieffektiviteten, även har andra positiva miljöeffekter, enligt Energimyndigheten.

SenSiC

Kontakt: Erik Hedar 016-544 2421

Wattguard

Wattguard är en innovation som minskar elanvändningen i lysrör med nära 40 procent. Den kan appliceras på befintliga lysrör, och eftersom lösningen erbjuds som leasing krävs ingen initial investering av kunden.

Wattguards innovation bygger på att processen i lysrören manipuleras, så att mindre energi används. Innovationen fungerar bäst på konventionella lysrör, men det finns även en marknad för lysrör med metalhalogen och högtrycksnatrium. Bolagets egna mätningar i de första 200 installationerna, visar att elåtgången minskat med cirka 39 procent.

Installationen av tekniken är enkel och leder till direkta besparingar. Den kan installeras på befintliga belysningssystem, så kunden behöver varken byta utrustning eller göra några investeringar. Wattguards affärsmodell bygger på att kunden leasar systemet. För varje investerad krona kan kunden spara 2,5 kWh enligt Wattguards beräkningar.

Energimyndigheten har beviljat bolaget ett tillväxtlån på tre miljoner kronor för att anpassa lösningen till olika marknader, inte minst en internationell satsning. Belysning drar mycket el världen över och lysrören står för en väsentlig del av detta. Kunderna finns framför allt inom offentlig sektor, lokaler och industri, där det finns stora system med belysning. Innovationen har stor potential att minska elanvändningen i miljöer med större belysningsbestånd såsom lager, industri, parkeringshus, köpcenter och idrottshallar.

Uppfinningen är ursprungligen från Ungern, men flyttades över till ett svenskt bolag som grundades 2010. Där har också uppfinnarna delägande. Bolaget drivs av den erfarne entreprenören Mats Karlsson, som har byggt ett starkt team runt sig.

Wattguard

Kontakt: Joachim Jämttjärn 016-544 2162