Strategiarbetet FOKUS

Energiforskning och innovation samverkar med andra styrmedel för ett hållbart energisystem. Resultatet har på olika sätt omsatts till samhällsnyttor och haft en avgörande betydelse för hur Sveriges energisystem ser ut i dag.

Energimyndigheten fördelar i dagsläget cirka 1,3 miljarder kronor per år till forskning och innovation. Insatserna är i huvudsak organiserade i program. Antalet program varierar över tid utifrån de identifierade forskningsbehoven.

Den forskningsverksamhet som myndigheten stödjer omfattar hela innovationssystemet: grundforskning, tillämpad och experimentell utveckling, demonstration, kommersialisering samt spridning av forskningsbaserad kunskap och resultat.

För att uppnå målet om ett hållbart energisystem är det viktigt att de 1,3 miljarder kronor i forskningsmedel som Energimyndigheten förfogar över, fördelas efter en genomtänkt strategi.

Strategiarbetet kallas FOKUS

Arbetet med att ta fram strategier och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet kallas för FOKUS. Myndighetens rapporter från FOKUS-arbetet utgör ett viktigt underlag för regeringen och de energiforskningspropositioner som tas fram vart fjärde år.

Arbetet med forskning och innovation på Energimyndigheten är organiserat i ett antal tematiska områden:

  • Allmänna energisystemstudier
  • Transportsystemet
  • Bioenergi
  • Byggnader i energisystemet
  • Elproduktion och elsystem
  • Industri
  • Affärsutveckling och kommersialisering
  • Internationella samarbeten
  • Hållbart samhälle

Rådgivande utvecklingsplattformar

Varje temaområde har en referensgrupp som kallas utvecklingsplattform och består av representanter från näringsliv, forskningsutförare samt andra myndigheter och organisationer inom det aktuella området. Det är Energimyndigheten som utser ledamöter och en ordförande för plattformarna.

De sex utvecklingsplattformar har bidragit till Energimyndighetens FOKUSprocess och tagit fram ett antal rådgivande underlagsrapporter till Energimyndigheten. Dessa rådgivande underlag har tillsammans med annat relevant underlag bidragit till Energimyndighetens egen strategi vilken finns beskriven i huvudrapporten Helhetssyn är nyckeln.

I högermarginalen finns huvudrapporten Helhetssyn är nyckeln med bilagor däribland de rådgivande underlagsrapporterna för perioden 2017-2020.