GoBiGas – demonstration av förgasning av skogsrester

Projektet ska demonstrera produktionen av förnybar metan genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

Projektet som drivs av Göteborg Energi fick 2009, 222 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten.

GoBiGas-projektet är en stor satsning på produktion av förnybar metan (biometan) genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Anläggningen finns i Ryahamnen i Göteborg. Planerad produktion för etapp 1 är 20 MW gas.

Förgasningsanläggningen var planerad att byggas i två etapper. Etapp 2 beviljades under 2012 stöd från EU-programmet NER300. På grund marknadsläget har planerna på GoBiGas andra etapp lagts på hyllan och anläggningen kommer inte att kunna ta del av beviljade medlen från NER300.