Program Solforum 2017

Nedan presenteras ett preliminärt program för Solforum. Sidan kommer att uppdateras med ny information och eventuella ändringar fram till dagen för konferensen.

Konferensprogram 13 september

11.00

Registrering öppnar

Namnskyltar, matbiljetter för middag 13 september och lunch 14 september, programblad och deltagarlistor delas ut.

11:30

Lunch

13:00

Energimyndigheten hälsar välkomna

Konferensrum: The Grand Hall 13.00–14.15

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och
innovation på Energimyndigheten hälsar alla välkomna och informerar om
Energimyndighetens arbete.

Sara Bargi, chef för enheten för Hållbar el och
moderator introducerar programmet.

 

13:20

Elcertifikatsystemet under förlängning

Roger Östberg, senior rådgivare på Energimyndigheten informerar om förlängningen av elcertifikatsystemet och utformning av kvotkurvan.

 

13:40

Vad driver hushåll att investera i solceller?

Jenny Palm, forskare på Lunds universitet berättar om vad som påverkar hushållens investeringsbeslut.

 

14:00

Prosumenter och energimedvetenhet

Hanna Jansson, STUNS och Britt Stikvoort, Uppsala Universitet informerar om sitt forskningsprojekt inom SolEl-programmet. Har personer som investerat i solel ett högre energimedvetande generellt? Påverkar beslutet att investera i solel hur man agerar i solfrågor i övrigt?

 

14:15

Kaffepaus    

14:45

Parallella sessioner – tema forskning, utbyggnad och solel i energisystemet

Välj ett av följande pass.

   
 

Spår 1: Svensk solelinnovation

Konferensrum: The Power 1

 • Tunnfilmssolceller - Nya koncept för högre verkningsgrader - Marika Edoff, Uppsala universitet
 • Förbättrad framkontakt för tunnfilmsolceller - Olle Lundberg, Solibro
 • Innovativ utveckling av processen för tillverkning av solcellsmoduler - Jonas Buddgård, JB Ecotech
   
 

Spår 2: Hur offentliga aktörer kan stimulera investeringar i solel

Konferensrum: The Grand Hall 1

 • Lokal solenergipotential och målinriktat arbete - Johan Nyqvist, Solar Region Skåne
 • Olika bygglovshantering!? - Sofie Orvestedt och Fredrik Wedelstam, Energikontor Mälardalen och projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige
 • Insatsprojekt för solceller - informationsaktiviteter från energi- och klimatrådgivarna - Alvar Palm, Hållbar utveckling Väst
   
 

Spår 3: Smarta nättekniker som ökar förutsättningarna för att integrera solel

Konferensrum: The Power 2

 • Vilken roll kan solel spela i framtidens energisystem? – Anna Wolf, Power Circle
 • Möjligheter för nätägare att hantera stora volymer solel- Joakim Widén, Uppsala universitet
 • Uppdaterade branschrekommendationer för anslutning av småskalig produktion – Matz Tapper, Energiföretagen Sverige
 

15:45

Paus    

16:00

Parallella sessioner – tema forskning, utbyggnad och solel i energisystemet

Välj ett av följande pass.

   
 

Spår 1: Solceller med nya möjligheter

Konferensrum: The Power 1

 • Framsteg inom perovskitsolceller - Gerrit Boschloo, Uppsala universitet
 • Tryckta organiska solceller - Jonas Bergqvist, Linköpings universitet
 • Utveckling av semitransparenta solpaneler -Peter Neretnieks, Solibro
   
 

Spår 2: Nätverk och kunskapsspridning - workshop

Konferensrum: The Grand Hall 2

 • Kunskapsspridning och nätverkande har pekats ut som en möjliggörare för en resurseffektiv solcellsutbyggnad. Energimyndigheten bjuder in till en workshop om framtida behov av insatser, samt en kort presentation om hur Nätverket för vindbruk jobbar idag.
   
 

Spår 3: Är solceller alltid bra för miljön?

Konferensrum: The Power 2

 • Miljöpåverkan och avfallshantering av solceller – Linda Kaneryd, Energimyndigheten
 • Solceller, från naturresurser till e-skrot – Johan Felix, RE:Source
 • Öppen diskussion: Möjligheter och hinder för utveckling av solel ur ett resurseffektivitetsperspektiv
   

17:00

Programmet slutar för dagen

   

ca. 17:15

Middag

   

Konferensprogram 14 september

09:00

Parallella sessioner – tema forskning, utbyggnad och solel i energisystemet

Välj ett av följande pass.

   
 

Spår 1: Termisk solel och högeffektiva solceller

Konferensrum: The Epical

 • Effektiv Dish-Stirlingbaserad solel med termisk lagring - Björn Laumert, KTH
 • Okonventionell solelsteknologi: upp- och nedkonvertering av fotoner för högre verkningsgrad - Bo Albinsson, Chalmers
 • Nanowires for high efficiency photovoltaics - Xulu Zeng, Lunds universitet
   
 

Spår 2: Solceller i staden och byggnaden

Konferensrum:The Grand Hall 1

 • Hur offentliga aktörer kan stimulera investeringar i solel - Jouri Kanters, Lunds Universitet
 • BeBos solcellsguide för bostadsrättsföreningar- Charlotta Winkler, WSP
 • Möjligheter för matchning mellan elbehov och tillgång på solel för flerbostadshus, en förstudie från BeBo - Jens Penttilä, WSP
   
 

Spår 3: Elsystemet ur ett solelsperspektiv- ny teknik och nya affärsmodeller i elsystemet som främjar nyttan med solel

Konferensrum: The Grand Hall 2

 • Ladda bilen med solel, smart och ekonomiskt. Solar Charge 2020, ett gemensamt projekt med Uppsala och Tromsö - Per Wickman, Solelia Greentech.
 • Modulärt likspänningsnät för solceller och energilager, effektivare anslutning av solel genom komplett system med likström, smart styrning och lokala batterier - Björn Jernström, Ferroamp AB.
 • Lokal Systemoperatör (LSO), en ny elnätsoperatör "bakom elmätaren" skapar nya affärsmodeller - Eric Jensen, KIC InnoEnergy Sweden AB
   

10:00

Kaffepaus    

10:30

Parallella sessioner – tema forskning, utbyggnad och solel i energisystemet

Välj ett av följande pass

   
 

Spår 1: Framtidens solbränsle

Konferensrum: The Epical

 • Bränsle från solenergi och vatten - från naturlig till artificiell fotosyntes - Stenbjörn Styring, Uppsala universitet
 • Lågdimensionella material för generering av solbränsle - Tomas Edvinsson, Uppsala universitet
 • Katalytisk Solbränsleproduktion - tillämpning, möjligheter och begränsningar - Reza Fakhrai, KTH
   
 

Spår 2: Elsystemet ur ett solelsperspektiv- hur kommer
ett framtida elsystem med stor andel solel att vara organiserat och reglerat?

Konferensrum: The Grand Hall 2

 • Paneldiskussion med Per Wickman, Solelia Greentech, Björn Jernström, Ferroamp AB och Eric Jensen, KIC InnoEnergy Sweden AB. Vad händer med elsystemet i Sverige om solceller får ett mycket större genomslag de närmsta decennierna än vad de flesta nu förväntar sig? Vad händer med strukturen och organiseringen i elsystemet och hur ser morgondagens produkter och tjänster ut? Deltagarna kommer ges tillfälle att titta in i framtiden och dela sina visioner kring behov samt vad de betraktar som nödvändiga, möjliga och rimliga utvecklingsvägar

   
 

Spår 3: Produktionskostnader för solel

Konferensrum: The Grand Hall 1
 • Resultat från Energimyndighetens studier av produktionskostnader för solel. Sara Grettve och Daniel Kulin presenterar och diskuterar resultat, metodik och planen för kommande arbete för att kunna modellera solelsmarknaden. Paneldiskussioner där publiken deltar.

   

11:30

Paus    

11:45

Vad kan vi lära från resande affärsmodeller?

Konferensrum: The Grand Hall 11.45–13.00

Jessica Wadin, Lunds universitet, förklarar hur affärsmodeller för solenergi utvecklas och sprids från ledande marknader och hur affärsmodeller överförs till en ny marknad och anpassas till de lokala förutsättningarna
   

12.00

Solceller i arkitekturen - nya värden för byggnader

Rickard Nygren, arkitekt på White Arkitekter, informerar om solceller i byggnader ur arkitektens perspektiv.

   

12:15

Solceller i nya utformningar

Sara Klingberg, teknikchef på SolTech berättar om nya typer av solceller på marknaden, de möjligheter de medför och vilka reaktioner de möter.
   

12:30

Svenska solceller ger nya möjligheter

Georgios Foufas, CCO för Exeger, berättar om hur en ny solcell kan leda till nya applikationsområden och en växande industri.

   

12:45

Avslutning

Sara Bargi, enhetschef på Energimyndigheten avslutar konferensen.

   

13:00

Lunch    

 

Tillbaka till startsidan för Solforum