Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.

I uppdraget har ingått att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingår att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas.

Den strategiska planen överlämnades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 april 2017.

Frågor och svar om den strategiska planen.

Tre delrapporter överlämnades till regeringen den 16 juni 2017, om luftfart, sjöfart samt utvärdering och uppföljning av omställningen.

Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket med flera deltar i arbetet med uppdraget.

Här kan du se presentationen av planen och efterföljande panelsamtal.

Dialog med aktörerna

Under arbetet med planen ordnades dialoger med aktörerna för att få in underlag. Ett första steg i arbetet var att samla in underlag under Öppet forum våren 2016. En sammanfattning av inkomna underlag under Öppet forum finns att ladda ner till höger. Här kan du ta del av alla bidrag.

Under hösten 2016 har tre dialogmöten arrangerats för att samla in synpunkter och underlag för det vidare arbetet med den strategiska planen.