Nationell strategi för att ställa om till en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.

I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingår att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet.

Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket med flera deltar i arbetet med uppdraget.

Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas.

Den strategiska planen ska redovisas enligt överenskommelse till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 april 2017.

Dialog med aktörerna

Under arbetet med strategin ordnas dialoger med aktörerna för att få in underlag. Ett första steg i arbetet var att samla in underlag under Öppet forum. En sammanfattning av inkomna underlag under Öppet forum finns att ladda ner till höger. Här kan du ta del av alla bidrag.

Under hösten 2016 har tre dialogmöten arrangerats för att samla in synpunkter och underlag för det vidare arbetet med strategin.