Den "handlande sektorn" 2013-2020

EU:s utsläppshandel omfattar ett antal industrigrenar, främst energianläggningar och vissa energiintensiva industribranscher, samt flygverksamheten.

Förutom EU:s 28 medlemsländer så ingår även anläggningar i Norge, Liechtenstein och Island i handelssystemet.

De typer av anläggningar som berörs under handelssystemets tredje period år 2013-2020 är:

  • förbränningsanläggningar med en installerad kapacitet över 20 MW samt mindre förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenät med en total kapacitet över 20 MW,
  • mineraloljeraffinaderier,
  • koksverk,
  • järn- och stålindustri,
  • mineralindustri (cement, kalk, glas, keramik),
  • pappers- och assaindustri,
  • aluminiumtillverkning,
  • flygverksamhet

I Sverige gäller att merparten av de energianläggningar som är anslutna till ett fjärrvärmenät omfattas, även om anläggningarna var för sig är mindre än 20 MW. Närmare beskrivning av vilka typer av anläggningar som omfattas ges i regeringens Lag om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1199) samt i förordningen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1205). Den totala omfattningen i Sverige framgår även från de rapporterade utsläppen från svenska anläggningar som publiceras årligen av Naturvårdsverket.