Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Samordningsuppdraget, SOFT, pågår 2016-2019 och genomförs tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.

I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingår att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas.

Den strategiska planen överlämnades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 april 2017.

Mer information om den strategiska planen och arbetet med den.

Efter inlämnandet av den strategiska planen drivs samordningsuppdraget som ett program för att samordna och följa upp de förslag och åtaganden som presenterades i planen. Samtliga SOFT-myndigheter deltar i arbetet med genomförandet av den strategiska planen. Regelbunden uppföljning sker i en uppdragsplan där samtliga aktiviteter finns listade.

Aktuellt arbete inom SOFT just nu:

  • Indikatorer över omställningen till fossilfri transportsektorn och indikatorer för hur omställningen påverkar andra samhällsmåltogs fram under hösten 2018.
  • En statusrapport över SOFT:s arbete publicerades i början av 2019.
  • En utvärdering över arbetssättet inom SOFT och effekterna av SOFT har påbörjats. Utvärderingen kommer att pågå till och med slutet av 2019.
  • Förberedande arbete inför den kontrollstation som ska genomföras inom SOFT under 2019. Fokus på kontrollstationen kommer att vara uppföljning av de åtaganden och förslag som beslutats och kommit igång.