Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror vill Energimyndigheten ge en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

För 2014 låg industrisektorn och sektorn för bostäder och service på 143 respektive 140 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 85 TWh. Se figuren nedan.

Total slutlig användning per sektor 2014

Diagram över total slutlig användning per sektor 2014

Kärnbränsle står för den största delen av den tillförda energin men där ca 65 procent av energi försvinner som förluster i processen. Råolja (och petroleumprodukter) och biobränslen kommer på andra respektive tredje plats över den tillförda energi. Se figuren nedan.

Total tillförd energi 2014

Total tillförd energi 2014

I Energiläget hittar du statistik om:

  • total energitillförsel och total energianvändning.
  • energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.
  • produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.

Energiläget innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Energiläget i siffror utkommer varje år under första kvartalet och samlar statistiken i Excelformat. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik.

Kontaktperson: Annika Pers Gustafsson