Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består till största delen av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå upp till de energi- och klimatmål som finns uppsatta till 2020 samt målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Transporterna i Sverige kan delas upp i fyra olika transportslag: vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Vägtrafiken står för den överlägset största energianvändningen i transportsektorn där bensin och diesel länge har varit de vanligaste drivmedlen. På senare år har även användningen av förnybar energi vuxit. Främst gäller det biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel, men även alternativa drivmedel som E85, ED95, ren biodiesel, och biogas. Dessa alternativa drivmedel blir allt vanligare, framför allt för bussar och tunga lastbilar.

Andelen elbilar, elbussar och andra laddbara fordon har ökat starkt de senaste åren, och förväntas bli ännu vanligare under de kommande åren. Tåg, spårvagnar samt tunnelbanan är i dagsläget de största elanvändarna i transportsektorn, medan sjöfarten och flyget i regel använder fossila eldningsoljor respektive fossilt flygbränsle.

Förnybar energi har även börjat användas inom sjöfart och flyg, men här ligger vägtrafiken längre fram i utvecklingen.

Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, från år 1970 och framåt, TWh

Andelen biodrivmedel i vägtransporter, åren 2008-2016

andel biodrivmedel i vägtransporter år 2008-2016

 

Kontaktperson: Markus Selin