dcsimg

Pannor (gas/olja/el) och värmepumpar (för vattenburna centralvärmesystem) (Lot 1)

Från den 26 september 2015 gäller ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olje- och elpannor samt värmepumpar för vattenburna centralvärmsystem.

Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningskraven förväntas spara 528 TWh primärenergi årligen inom EU från år 2020. Det motsvarar ca 110 miljoner ton koldioxid och en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 270 kiloton SOx-ekvivalenter.

Guide till förordningarna

EU-kommissionen har tagit fram en guide till kraven för att underlätta implementeringen. Guiden består dels av en sammanfattning och förenklad version av förordningarna, dels av en lista över frågor och svar. Ett verktyg i Excel för att beräkna effekten på paket har också tagits fram. Guiden och verktyget finns längst ned på sidan.   

Ekodesign

Förordningen för ekodesign omfattar en mängd olika uppvärmningsprodukter för vattenburna centralvärmesystem som gas-, olje, el och kraftvärmepannor samt värmepumpar, till exempel bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Förslagen omfattar även pannor som kan värma tappvarmvatten, men för varmvattenberedare och ackumulatortankar finns separata förordningar och krav, se interna länkar till höger. De pannor och värmepumpar som omfattas av ekodesignkraven har termisk effekt upp till 400 kW och 50 kW för kraftvärme.
Produkter som inte omfattas är pannor som använder fasta bränslen, producerar dricksvatten och kraftvärmepannor som har en elkapacitet på 50 kW eller mer. 

Från och med 26 september 2015 gäller krav på energieffektivitet för rumsuppvärmning och vattenuppvärmning samt ljudeffektnivå för alla produkter som omfattas av förordningen. Kraven skärps stegvis. Från 26 september 2015 gäller dessutom att viss information ska tillhandahållas för alla produkter. Från och med 26 september 2018 ställs krav på utsläppen av kväveoxider.

Energimärkning

Förordningen för energimärkning omfattar samma typ av uppvärmningsprodukter som ekodesignförordningen. Gas-, olje-, el- och kraftvärmepannor samt värmepumpar, till exempel bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar omfattas. Skillnaden är att endast pannor och värmepumpar med termisk effekt upp till 70 kW omfattas av energimärkningskraven. Paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning med eller utan inbyggd tappvarmvattenberedning med en termisk effekt upp till 70 kW, temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning omfattas också av kraven. (Observera att det i den svenska översättningen av förordningen står att paket av pannor och värmepumpar med en termisk effekt upp till 400 kW omfattas, men detta är felaktigt). Det är första gången system och inte bara produkter ska vara energimärkta. Den som marknadsför eller säljer någon av kombinationerna, oavsett om det är en tillverkare, återförsäljare eller installatör, ansvarar för att ta fram energimärkningen för kombinationen.

Solvärmeutrustning och temperaturregulatorer omfattas också av energimärkningskraven. Produkterna ska inte vara energimärkta, annat än om de ingår i paket enligt ovan, men tillverkare och importörer av solvärmeutrustning och temperaturregulatorer ansvarar för att tillhandahålla viss information med produkterna.

Energimärkningskraven gäller från och med 26 september 2015. Energieffektivitetsklass, ljudnivå och effekt ska anges på energimärkningsetiketten som ska sättas på alla produkter som omfattas av kraven.

Energimärkning på internet

Från och med den 1 januari 2015 ska energimärkningsetiketten och produktbladet visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp och där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten.

Energimärkningsetiketten på internet ska återfinnas i direkt anslutning till produkten eller genom att energimärkningsetiketten synliggörs med en ikon som motsvarar produktens energiklass, en så kallad kapslad skärmbild. Används kapslad skärmbild ska etiketten synliggöras genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild. Läs mer om energimärkning på internet.

Revidering

Kraven för ekodesign ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Vid revision ska särkskild hänsyn bland annat tas till lämpligheten att sätta ekodesignkrav på växthusgaser kopplade till köldmedier och på ljudnivåer, och hur mätmetoder för utsläpp av kolmonoxider, partiklar etc har utvecklats.

Kraven för energimärkning ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Vid revision ska särkskild hänsyn bland annat tas till förändringar av marknadsandelar för olika produkter som ingår i förordningen.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör samt återförsäljare att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Du kan läsa mer om Energimyndighetens marknadskontroll och om skyldigheter för tillverkare, importörer och återförsäljare i de interna länkarna till höger.

Dokument

Datum Dokument
1 sep 2015 Guideline till antagna förordningar (engelska)
31 jan 2015 Verktyg för att beräkna effekt på paket (Excel-fil, engelska)
3 jul 2014

Övergångsmetod pannor och värmepumpar

7 dec 2013

Antagen ekodesignförordning 813/2013 pannor (svenska)

Antagen ekodesignförordning 813/2013 pannor (engelska)

18 feb 2013

Antagen energimärkningsförordning 811/2013 (svenska)

Antagen energimärkningsförordning 811/2013 (engelska)

30 sep 2007 Förstudie del 1
30 sep 2007 Förstudie del 2
30 sep 2007 Förstudie del 3
30 sep 2007 Förstudie del 4
30 sep 2007 Förstudie del 5
30 sep 2007 Förstudie del 6
30 sep 2007 Sammanfattande slutrapport

 Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.