dcsimg

Solvärme

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för tappvarmvatten eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Solvärmt varmvatten kan även användas till poolen eller för att värma och torka ut fuktiga husgrunder.

Solvärme


Detta är en schematisk bild av ett solfångarsystem som levererar varmvatten. 1. Solfångare 2. Elpatron 3. Tappvarmvatten till tvätt och disk 4. Kallvatten in
Bild: Bo Reinerdahl.

Genomgående gäller att solvärme är ett komplement till en annan värmekälla för att täcka hela årets energibehov.

När du bygger nytt hus

På grund av våra långa dagar under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Under månaderna april-september ger solen hela 900–1000 kilowattimmar per kvadratmeter. Solvärmen kan svara för huvuddelen av värme- och varmvattenbehovet under 4-6 månader i södra Sverige och under en något kortare period i norra Sverige.

Tappvarmvatten

Solvärme kan svara för hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Då används ett standardiserat solvärmesystem där 4-6 kvadratmeter solfångare är anslutna till en varmvattenberedare med runt 300 liters volym. Tanken förses även med en elpatron för att värma vattnet när solvärmen inte räcker till. Passa på att investera i solvärme när du ändå ska byta varmvattenberedare. Då blir merkostnaden för solvärmen som lägst

Varmvatten och värmetillskott

Till den här typen av värmesystem används så kallade kombisystem som normalt består av 8-12 kvadratmeter solfångare anslutna till en ackumulatortank med 500–750 liters volym. Till tanken ansluts även en panna (oftast ved eller pellets). Ett kombisystem anpassas och dimensioneras efter aktuellt värmebehov och den värmepanna du har.

En förutsättning är att du har ett vattenburet värmesystem. Passa på när du ska byta värmepanna och ta hjälp med dimensionering av din lokala installatör eller en solvärmeleverantör.

Kombisystem passar också bra i panncentraler för bostadsområden och mindre fjärrvärmesystem, speciellt i kombination med biobränsle.

Andra tillämpningar

Solvärme med oglasade poolsolfångare är det bästa alternativet om man vill värma en pool eller ett utomhusbad. Solen kan stå för hela värmeförsörjningen och utan någon merkostnad kan badsäsongen förlängas med några veckor.

I hus med torpargrund/krypgrund eller källare som har problem med för höga fukthalter kan solvärmen bidra med att värma grunden eller källaren på sommaren och torka ut den. Detta kan ersätta eldrivna avfuktare.

Solvärme kan användas i kombination med bergvärme  för att låta solen  ladda ett för kort borrhål som hotas av frysning För att avhjälpa problemet med frysning räcker det ofta med en enklare oglasad solfångare.  Kombinationen av solvärme och bergvärme är dock ännu inte tillräckligt utvärderad för att man ska kunna dra några slutsatser om mervärdet.

Solvärme i golvvärmesystem ökar utbytet från solfångaren, eftersom man kan utnyttja solvärme redan vid låga temperaturer tidigt och sent på säsongen.

Solfångartyper

Det finns två typer av solfångare: plana solfångare och vakuumsolfångare. Plana solfångare är den mest beprövade typen i Sverige och har installerats sedan 80-talet. De består av en glasad låda. I lådan finns en så kallad absorbator av svartmålad metall med påsvetsade rör där vattnet cirkulerar. Det finns även andra typer med reflektorer. I vattnet finns ett frysskydd. Plana solfångare kan lätt integreras i takmaterialet. De monteras genom att man tar bort takmaterialet, lägger solfångaren direkt på ströläkten och övergången mot takmaterialet tätas med plåt.

Kvadratmeterantalet som ges i exemplen ovan är räknade på plana solfångare. Plana solfångare finns även som byggsats för självbygge.

Vakuumsolfångare har en helt annan konstruktion. De består av en rad med glastuber. Tubernas uppbyggnad inuti kan vara olika. Grundprincipen är dock att det i tuberna finns ett vakuum som skall minimera att värmeenergi som strålat in läcker ut. Vakuumsolfångare monteras ovanpå takmaterialet och man kan genom att vrida rören optimera vinkeln mot solen.

Solfångarnas årsutbyte beräknas per kvadratmeter solfångaryta. Årsutbytet hos plana solfångare är 300–530 kilowattimmar per kvadratmeter och för vacuumsolfångare 450–800 kilowattimmar per kvadratmeter. Plana solfångare är ofta billigare per kvadratmeter än vakuumsolfångare, så det gäller att se upp med vad man köper.

Ekonomi

En solvärmeanläggning kostar en del att installera men minskar kostnaden för köpt energi. Solvärmens lönsamhet ökar därför med låga räntor och ökande energipriser. När anläggningen är betald är solvärmen billig eftersom driftkostnaden är låg. Solfångarens livstid är också mycket lång jämfört med andra värmesystem.

P-märkta solfångare     Logotyp för solar keymark-certifiering.

Välj en solfångare som är märkt med Solar Keymark eller som är P-märkt när du ska göra din investering. P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet och garanterar att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet. Bakom märkningen står SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Importerade solfångare bör ha testats på motsvarande sätt av ett oberoende testlabb eller ha Solar Keymark-märket.

Miljöpåverkan

Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom det i princip inte ger några utsläpp till luften. Å andra sidan måste värmen kompletteras under vinterhalvåret. Kombinerar du solvärmeanläggningen med en biobränsleeldad panna kan du nå ett miljömässigt mycket bra system. Solvärmen gör att pannan inte behöver eldas på sommaren, då den har lägre verkningsgrad på grund av det låga värmebehovet.

Bygglov

I vissa kommuner krävs bygglov för installation av solfångare inom detaljplanerat område. 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.