dcsimg

Producera egen el från vind

Vinden är en enastående källa till grön el, även i liten skala. Ett vindkraftverk omvandlar energin i vinden till el.

Här kommer några råd till dig som funderar på att bygga ett mindre vindkraftverk och producera el för eget behov.

Olika typer av vindkraftverk

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller är så små att de kan monteras på exempelvis en segelbåt, medan andra är fristående och liknar mer storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Det finns vissa tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de tillgodogör sig vindförhållanden och hur mycket buller de avger.

Blåser det?

Den absolut viktigaste förutsättningen för att det ska vara lönsamt att sätta upp ett vindkraftverk är att det blåser bra på den tänkta platsen.

En liten förändring i vindstyrkan har stor betydelse för mängden producerad energi. Teoretiskt gäller att om vindhastigheten fördubblas blir den producerade energin åtta gånger större. Ett litet vindkraftverk på 2 kilowatt (2 kW)kan vid en medelvind på 7 meter per sekund producera omkring 3 000 kilowattimmar per år.

Utförda mätningar på ett vindkraftverk med 3,7 m rotordiameter (från vingspets till vingspets =10,9 m² svept yta) visar att det vid en årsmedelvindhastighet på 4 m/s i navhöjd, (där rotorn är placerad) kan producera 1700 kWh per år och vid 5 m/s ökar produktionen till 3400 kWh per år. 

Omgivningen och placeringen av vindkraftverket är avgörande för energiproduktionen. Bra produktion hänger ihop med att bygga högt, helst över 20 meter.

Vindkraftverksleverantören kan hjälpa till med beräkningar av elproduktionen för den medelvind som du uppger. Var dock noga med att titta på vad leverantören utlovar – denne bör kunna redovisa uppgifter som visar att tekniken fungerar som utlovat. Ta dig alltid tid att jämföra olika modeller och tester, kontrollera leverantörens referenser och att produkten är märkt med den obligatoriska CE-märkningen. Det finns även en frivillig konsumentmärkning som bland annat visar årsproduktionen vid 5 m/s årsmedelvind, baserat på riktiga mätningar.

Det finns flera metoder för att bedöma vindtillgången på din tomt. En första uppskattning kan du få genom vindkartor. Underlaget till vindkartorna är mätningar som SMHI har gjort under flera decennier. Detaljerade vindkartor för hela Sverige. Dessa kartor är dock inte tillräckligt exakta för att kunna projektera en vindkraftsanläggning utan ger bara en ungefärlig uppfattning för ett område.

Du kan även låta göra vindmätningar och undersöka vad eventuella närbelägna vindkraftverk producerar.

Anslutning till elnätet

Av ansvars- och säkerhetsskäl måste anslutning av ett vindkraftverk till elnätet godkännas av elnätsföretaget, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt. Den elektriska anslutningen fram till elnätsföretagets nät ska göras av behörig elektriker. Åskledare och tillhörande jordning är viktigt för att säkra omgivningarna vid åskväder.
Läs mer om vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket.

Ekonomi

I takt med ökad efterfrågan har antalet återförsäljare och importörer av små vindkraftverk vuxit snabbt under de senaste åren. Dock är priserna fortfarande relativt höga eftersom ingen serieproduktion förekommer. Produktionen från ett vindkraftverk, och därmed ekonomin, är helt avhängig av platsens vindförhållanden. Normalt blir också priset per kWh lägre om man väljer ett större vindkraftverk. Det är viktigt att vindkraftverket inte är för lågt, utan når upp till den höjd där det blåser bra.

Ett småskaligt vindkraftverk kan vara lönsamt redan idag om förutsättningarna är de rätta. Det kan till exempel vara en bra lösning för ett fritidshus som inte är inkopplat på elnätet.

Produktion av el från vindkraft berättigar till elcertifikat genom elcertifikatsystemet, ett stödsystem för förnybar elproduktion.
Läs mer om stöd till förnybar elproduktion genom elcertifikatsystemet.

Söka tillstånd

Om du behöver bygglov för att sätta upp ditt vindkraftverk beror på dess storlek och placering. Bygglov söker du hos kommunens byggnadsnämnd som prövar ansökan och platsens lämplighet för vindkraft.
Läs mer på tillstånd för vinkraftverk på Vindlovs webbplats.

Beroende på närhet till strand eller kulturminne kan fler tillstånd krävas. Kontakta länsstyrelsen för att få reda på mer. Tänk även på att det är viktigt att informera närboenden om dina planer på ett tidigt stadium.

Effekt på omgivningen

Ljud och skuggor från vindkraftverkets maskineri och turbinblad kan uppfattas som störande, även om nya vindkraftverk är både tystare och ger mindre skuggor. I bygglovsansökan krävs att beräkningar av ljud och skuggor görs. Beräkningsprogram finns tillgängliga gratis. Du kan bland annat beräkna ljudnivån med hjälp av de formler som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Ursprungsmärkning av el

Du kan ansöka om urpsrungsgarantier för din elproduktion, det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på din el.
Läs mer om ursprungsgarantier här.

 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.