dcsimg

Producera egen el från vind

Vinden är en enastående källa till grön el, även i liten skala. Ett vindkraftverk omvandlar energin i vinden till el.

Här kommer några råd till dig som funderar på att bygga ett mindre vindkraftverk och producera el för eget behov.

Olika typer av vindkraftverk

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller monteras på byggnader, andra står för sig själva och liknar mer storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Det finns vissa tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de hanterar vindförhållanden och hur mycket buller de avger.

Blåser det?

Den absolut viktigaste förutsättningen för att det ska vara lönsamt att sätta upp ett vindkraftverk är att det blåser bra på den tänkta platsen.

En liten förändring i vindstyrkan har stor betydelse för mängden producerad energi. Exempelvis, om vindhastigheten fördubblas blir den producerade energin åtta gånger större. Ett mindre vindkraftverk på 2 kilowatt kan vid en medelvind på 7 meter per sekund producera omkring 3 000 kilowattimmar per år.

Omgivningen och placeringen av vindsnurran är betydelsefull. Bra produktion hänger ihop med att bygga högt, helst över 20 meter.

Vindkraftverksleverantören kan hjälpa till med beräkningar av elproduktionen för den medelvind som du uppger. Var dock noga med att titta på vad leverantören utlovar – denne bör kunna redovisa uppgifter som visar att tekniken fungerar som utlovat. Ta dig alltid tid att jämföra olika modeller och tester, kontrollera leverantörens referenser och att produkten är märkt med kvalitetsmärkningen CE.

Det finns flera metoder för att bedöma vindtillgången på din tomt. En första uppskattning kan du få genom att använda vindatlasmetoden där man utgår från kartor övervindtillgången i hela Sverige. Underlaget till dessa vindkartor är mätningar som SMHI har gjort under flera decennier.

Detaljerade vindkartor för hela Sverige

Dessa kartor är ändå inte tillräckligt exakta för att kunna projektera en vindkraftsanläggning utan ger bara en ungefärlig uppfattning för ett område. Gör därför alltid lokala vindmätningar på den tilltänkta platsen.

Anslutning till elnätet

Av ansvars- och säkerhetsskäl måste anslutning av ett vindkraftverk till elnätet godkännas av elnätsföretaget, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt. Den elektriska anslutningen fram till elnätsföretagets nät ska göras av behörig elektriker. Åskledare och tillhörande jordning är viktigt för att säkra omgivningarna vid åskväder. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket.

Ekonomi

I takt med ökad efterfrågan har antalet återförsäljare och importörer av små vindkraftverk vuxit snabbt under de senaste åren. Dock är priserna fortfarande relativt höga eftersom ingen serieproduktion förekommer.

Ett småskaligt vindkraftverk kan vara lönsamt redan idag om förutsättningarna är de rätta. Det kan till exempel vara en bra lösning för ett fritidshus som inte är inkopplat på elnätet.

Söka tillstånd

Om du behöver bygglov för att sätta upp ditt vindkraftverk beror på dess storlek och placering. Bygglov söker du hos kommunens byggnadsnämnd som prövar ansökan och platsens lämplighet för vindkraft. Läs mer på Vindlovs webbplats.

Beroende på närhet till strand eller kulturminne kan fler tillstånd krävas. Kontakta länsstyrelsen för att få reda på mer. Tänk även på att det är viktigt att informera närboenden om dina planer på ett tidigt stadium.

Effekt på omgivningen

Ljud och skuggor från vindkraftverkets maskineri och turbinblad kan uppfattas som störande, även om nya vindkraftverk är både tystare och ger mindre skuggor. I bygglovsansökan krävs att beräkningar av ljud och skuggor görs. Beräkningsprogram finns tillgängliga gratis och du kan bland annat beräkna ljudnivån med hjälp av de formler som finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Produktion av förnybar el berättigar till elcertifikat. Anläggningen måste då godkännas. Läs mer om elcertifikat.

Läs mer om elcertifikat, skatter och se räkneexempel för vad ett vindkraftverk ger i publikationen Vindkraft – Bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk.

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.