Naturgas

I Sverige utgör naturgas en mycket liten del av energimixen jämfört med andra länder i Europa. Men på de ställen där naturgas används i Sverige utgör den en betydande del av energimixen.

Naturgas som används i det västsvenska naturgassystemet importeras via ledning från Danmark, förutom mindre mängder biogas som matas in i systemet. Stockholms naturgasgassystem försörjs både med biogas och med naturgas. Naturgasen kommer till Stockholm i form av LNG (flytande naturgas). Biogas och naturgas används också i andra små ledningssystem. Dessutom använder ett antal större industrier naturgas som transporteras till anläggningen i form av LNG.

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr (se bilden nedan). Via det övergripande transmissionssystemet, som grenas ut till lokala distributionssystem, transporteras gasen till slutförbrukare. Transmissionssystemet ägs och drivs av Swedegas AB.

Bild: Energimarknadsinspektionen.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har av regeringen utsetts till behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning i Sverige. Energimyndigheten ska i och med detta genomföra de bestämmelser som finns i EUs gasförsörjningsförordning (2010:994) . Det innebär att Energimyndigheten har ett nationellt operativt ansvar för krishanteringen inom naturgasförsörjningen. Energimyndigheten är också enligt lagen om trygg naturgasförsörjning även tillsynsmyndighet på området.

Regelverk

I gasförsörjningsförordning ställs funktionskrav rörande leveranssäkerhet. Utifrån förordningen och svenska författningar, lag (2012:273) och förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning som kompletterar förordningen, finns en nationell förebyggande åtgärdsplan och nationell krisplan. Utöver dessa finns även föreskrifter och allmänna råd från Energimyndigheten (se dokument i högerspalten). I dessa finns krav på naturgasföretag samt stora förbrukare av naturgas. Kraven innebär bland annat att "skyddade kunder", det vill säga konsumenter, ska kunna få gas i minst 30 dagar vid störningar eller avbrott i leveranserna.