Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

Energimyndigheten utlyser cirka 25 miljoner kronor för demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018.

Sista dag för ansökan 2018-08-31
Utlysta medel Cirka 25 miljoner kronor

Regeringen ökade under 2018 stödet till solceller hos hushåll samtidigt som Energimyndigheten fick uppgiften att stödja kommersialisering och teknikutveckling inom energilager.

I takt med en ökad andel distribuerad och förnybar elproduktion skapas nya möjligheter för de enskilda kunderna. Samtidigt ställer det nya krav på elnätet både lokalt och nationellt. Lokal energilagring möjliggör dels ökad kundnytta för enskilda mikroproducenter, dels för att öka effektiviteten i elsystemet. Detta kan på sikt bidra till bättre möjligheter för förnybar elproduktion samt till en ökad kundnytta generellt.

Energimyndigheten välkomnar projektförslag som fokuserar på lösningar för lokal energilagring, som bidrar till en ökad effektivitet i energisystemet samt bidrar till att öka enskilda kunders lagring av egenproducerad el. Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara av följande karaktär:

  • Utvecklingsprojekt och demonstration av nya lösningar som bidrar till att nya energilagerlösningar kan kommersialisera
  • forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att nya lösningar tas fram

Projektförslag inom området lokal energilagring ska riktas mot lösningar som bidrar till:

  • Ökat incitament för mikroproduktion av el
  • Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden
  • Tryggare energiförsörjning
  • Förbättrat resursutnyttjande – till exempel med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning av batterier och resurseffektivitet

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast november 2018, och kan som längst pågå till 31 december 2020.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Notera att i E-kanalen heter utlysningen 'Lokal energilagring 2018' och ligger under programmet SamspEL.


Utlysningsarkivet