Hållbar Vattenkraft - HåVa

Energimyndigheten utlyser omkring 15 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet Hållbar Vattenkraft - HåVa som är ett program inom området vattenkraft, med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga områden. Sista ansökningsdag är 14 mars 2018 kl. 23.59.

Sista dag för ansökan 2018-03-14
Tid för beslut Tidigast under sista veckan i juni 2018 månad
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till de angivna områdena. Projekt där olika typer av aktörer samverkar ses som positivt.

Utlysta medel Ca 15 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

 • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
 • Vattenkraften som en reglerande resurs
 • Vattenkraftens miljöpåverkan

Insatserna inom programmet ska riktas för att möta de specifika behoven inom dessa utmaningsområden. För mer information och exempel på områden, se bilaga 2.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska bidra till utmaningar inom vattenkraftområdet för att nå ett helt förnybart elsystem och kan vara riktade mot samtliga av programmets forsknings- och innovationsområden. Stöd kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till HåVas mål. Målen specificeras närmare i dokumentet Effektmål och mål för programmet HåVa.

Programmmet har för avsikt att årligen utlysa medel för projekt.

Utlysningen har en budget på ca 15 miljoner kronor och erbjuder följande möjligheter till finansiering:

 • Stöd: max 4 000 000 kronor/projekt
 • Stöd till företag ges enligt förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.
  Stödandel: enligt förordning 2008:761 eller max 50 % för stora företag. För små och medelstora företag kan stödnivån höjas med högst 20 respektive 10 procentenheter så att maximal stödnivå maximalt kan vara 70 % respektive 60 %.
 • Stöd till universitet, högskolor samt institut och andra aktörer med icke-ekonomisk verksamhet ges enligt Energimyndighetens regleringsbrev.
  Stödandel: max 100 %.

Observera att för ett projekt där olika aktörer samverkar så ges stöd till respektive part inom projektet enligt ovan och projektet som helhet kan komma att ha en stödnivå som hamnar mellan ovanstående nivåer.

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 1 juli 2018 och 30 september 2018 och kan som längst pågå till 2021-12-31.

Sökanden kommer i denna utlysning ges möjlighet (OBS, ej krav) att med ansökan skicka in en kort presentation (pitch) av projektet som ytterligare underlag till bedömningsmötet. Presentationen ska skickas in i power point-format med bildinspelning och berättarröst. Presentationen får vara maximalt två minuter lång och omfatta maximalt 3 ppt-bilder.

Presentationen ska fokusera på:

 • Projektets nyhetsvärde
 • Projektets förväntade resultat och nytta för elsystemet
 • Tilltänkta mottagare av projektresultaten

Presentationer som är längre än 2 minuter eller fler än tre bilder avbryts då detta överskrids. Presentationen kan vara på svenska eller engelska. Kontrollera att ljudet är bra innan presentationen skickas in.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Informationsträff 25 januari i Eskilstuna

Energimyndigheten anordnar ett informationsmöte den 25 januari 2018, kl 13-15 i Energimyndighetens lokaler på Gredbyvägen 10 i Eskilstuna.

Fokus för mötet är på information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen samt att även träffa andra potentiella sökande och diskutera möjliga samarbeten. Om man söker nya projektpartners, kommer möjlighet att finnas att mycket kort presentera sin projektidé. Dagordning och detaljer distribueras per mail.

För att delta, anmäl ditt deltagande senast 18 januari till Eva Andersson, märk meddelandet ’HåVa – informationsmöte’.

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterial om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.


Utlysningsarkivet