Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Syftet med utlysningen är att stödja grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Utlysningen omfattar totalt 100 miljoner kronor. Ansökningarna skickas in via Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Sista ansökningsdag är tisdagen den 21 mars, klockan 14:00.

Sista dag för ansökan 2017-03-21 14:00
Utlysta medel 100 miljoner kronor

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen genom att underlätta utvecklingen av:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem.

Med detta menas att projekten genom val av projektmål och angreppssätt ska ha mycket god potential att lösa eller ta fram ny kunskap kring avgörande utmaningar för denna utveckling.

Samarbeten med näringslivspart/er i exempelvis en referensgrupp och andra förutsättningar som kan bidra till att säkerställa projektresultatens relevans och realisera projektets potential att bidra till energiomställningen ses som en styrka vid bedömningen.

Utlysningen stödjer grundforskning, det vill säga experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning.

Mer information om utlysningen och ansökan hittar du hos Vetenskapsrådet, som administrerar utlysningen. Ansökan lämnas in via Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.


Utlysningsarkivet