SamspEL – lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem

Energimyndigheten utlyser omkring 20 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som är ett program inom området smarta elnät. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade mot lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Sista ansökningsdag är 19 februari 2018.

Sista dag för ansökan 2018-02-19
Utlysta medel 20 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem (det sociotekniska systemet, dess aktörer och de spelregler som omgärdar systemet). Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust, värdeskapande för användare samt bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv inom området.

Denna utlysning inriktar sig på projekt som belyser utmaningar och möjligheter med lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Detta kan till exempel innefatta följande områden:

  • Interaktion mellan lokala och överliggande elnät; inkluderande tekniska såväl som marknads- och beteendemässiga perspektiv.
  • Interaktion mellan olika energibärare; Tekniskt såväl som marknadsperspektiv på hur det är möjligt att göra mer flexibilitet tillgängligt i elsystemet.
  • Mikronät inom fastigheter och på kvartersnivå där flera fastigheter ingår, gärna med användaren i fokus.
  • Elmarknadsdesign med fokus på lokala energisamhällen; t ex hur nya marknader kan se ut, att sänka barriärer och instegströsklar för nya aktörer samt möjligheter för dessa eller offentlig verksamhet samt prosumenters roll i förhållande till detta.

  • Tillförlitlighet och tillgänglighet ur lokalt perspektiv.

  • Lokal styrning av el; t ex nya möjligheter med informations- och kommunikationsteknik (IKT), lokala lösningar som skapar mervärde på systemnivå.

  • Aktörers roll i lokala energisamhällen; bland annat nya aktörer som t ex samfälligheter, bostadsrättsföreningar och kooperativ men även mediärer som kan verka som mellanhand till konsumenter eller offentiga aktörer.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom dessa områden och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till det angivna områdena. Projekt där olika typer av aktörer samverkar ses som positivt.

Så här söker du

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska du ta del av:

Komplettera din ansökan med en Power Point-presentation

Du kommer i denna utlysning ges möjlighet (observera att detta inte är ett krav) att tillsammans med ansökan skicka in en kort presentation (pitch) av ditt projekt som ytterligare underlag till bedömningsmötet. Presentationen ska skickas in i Power point-format med bildinspelning och berättarröst. Presentationen får vara maximalt två minuter lång och omfatta maximalt tre bilder. Din presentation ska fokusera på:

  • Projektets nyhetsvärde
  • Projektets förväntade resultat och nytta för elsystemet
  • Tilltänkta mottagare av projektresultaten

Presentationer som är längre än två minuter eller fler än tre bilder avbryts då detta överskrids. Presentationen kan vara på svenska eller engelska. Kontrollera att ljudet är bra innan du skickar in.

Anmäl dig till frågestund via Skype

Energimyndigheten anordnar en frågestund via Skype den 18 december, mellan kl 10:00-12:00. Under denna tid ges sökande möjlighet till cirka 15 minuters enskild frågestund med Energimyndighetens handläggare.

För att delta, anmäl ditt deltagande senast 11 december till Eva Andersson, märk meddelandet "SamspEL – frågestund". Specifik tid för frågor distriubueras efter anmälningstiden har gått ut.

Innan anmälan till frågestunden rekommenderas du ta del av informationsmaterial om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.


Utlysningsarkivet