Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien

Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem är välkommen att söka stöd för bilaterala projekt, med svenska och indiska aktörer, som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster och kunskap inom området smarta elnät.

Sista dag för ansökan 2021-06-10
Utlysta medel ca 25 miljoner kr

Observera: På grund av rådande situation kopplat till Covid19 i Indien har sista datum för ansökan förlängts med totalt tre veckor till den 10 juni 2021.

Utlysningen omfattar tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på svensk-indisk samutveckling av ny teknik, tjänster eller processer för att hantera utmaningar inom ramen för smarta elnät.

Projekt som söker stöd ska vara bilaterala samarbetsprojekt där svenska och indiska aktörer samverkar.

Energimyndigheten välkomnar projekt som speglar prioriterade utvecklingsområden i båda länderna. Projekten ska vara näringslivsdrivna från både svenskt och indiskt håll.

Ett digitaliserat, flexibelt och interaktivt kraftsystem kommer att göra det möjligt att använda energin mer effektivt. Det kommer också att möjliggöra integrering av en ökad andel förnybar elproduktion, inklusive småskalig produktion. Smarta elnät ger ökade möjligheter för konsumentinflytande och ger intressenter på elmarknaden möjlighet att bidra till ett hållbart energisystem.

Elsystemet kommer att spela en nyckelroll för att skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Det smarta nätet behövs för att klara av ett ökat behov av energi och effekt från nya och befintliga sektorer, men också för att stödja ökad flexibilitet som möjligheten att lagra överskottsenergi. Samtidigt måste en hög försörjningstrygghet säkerställas.

Utmaningen är hur vi kan genomföra utvecklingen och omvandlingen av kraftsystemet ur ett helhetsperspektiv så att det inte bara möjliggör, utan också underlättar förändringar inom transportsektorn, byggnadssektorn, industrin och andra sektorer som prioriteras av båda länderna. Kritiska aspekter är integration av förnybar energi, säkerhet, flexibilitet, digitalisering, integration av lokala system tillsammans med nationella nät, slutanvändare inklusive "prosumers" och integration till andra system såsom byggsektorn, transportsektorn och industrin. Alla dessa aspekter och perspektiv relaterade till smarta elnät kan vara i fokus, i olika kombinationer, för ansökningar inom denna utlysning.

Vem kan söka?

Projektkoordinator och huvudansvarig sökande ska vara ett svenskt företag. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan vara medsökande. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i tidigast under november 2021. Projektet kan starta tidigast januari 2022 och pågå som längst till 31 december 2023.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Följande dokument ska bifogas i ansökan:

  • Projektbeskrivning (på engelska) som är gemensam för svenska sökanden och indiska parter, enligt anvisat format (Common Application form).
  • CV för medverkande deltagare (på engelska) enligt anvisningar i den fullständiga utlysningstexten (Call Guidelines).
  • Senaste årsredovisning för deltagande koordinerande företag.
  • Översikt över deltagande personer i projektet (enligt beskrivning i Call Guidelines).

Observera att detta innebär att varje projektansökan ska inkludera en projektbeskrivning (Common Application form) som är gemensam för den svenska sökanden och de indiska. Båda parter ska hänvisa till den gemensamma projektbeskrivningen i sin respektive ansökan. Utifrån den gemensamma projektbeskrivningen beskriver svenska sökande sin roll och del i projektet som man söker stöd för, där svenska parter söker stöd hos Energimyndigheten och indiska parter hos Department of Science & Technology (DST).

Informationsmöte

Energimyndigheten anordnar ett webbsänt informationsmöte om utlysningen den 21 januari 2021, kl. 10:00-11:30.


Under mötet kommer vi informera om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

Följ länken nedan för att ansluta till webbmötet.

Anslut via dator eller mobilapp

Jag deltar på mötet (länk till mötet).

Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 218 06,, 73072473# Sweden, Stockholm
Telefonkonferens-ID: 730 724 73#

Vi rekommenderar att du tar del av informationsmaterialet om utlysningen innan mötet.

Stöd för att upprätta samarbete med indiska aktörer

Energimyndigheten tillhandahåller praktiskt stöd för att upprätta kontakter med indiska organisationer och kan bidra med kunskap om förhållanden i Indien och den indiska marknaden.

I samband med India Smart Utilities Week, som arrangeras av India Smart Grid Forum (ISGF) genomförs den 4 mars en aktivitet för kontaktsökning, kl 10.00 – 13.00. Under en workshop för svenska och indiska intressenter ges möjlighet att i korta 5-minuterspresentationer presentera:

  1. Den egna profilen, sakområde och expertis
  2. översiktlig beskrivning av typ av projekt man vill genomföra, och
  3. profil på den partner man söker.

Notera att kontaktuppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för andra som också registrerat intresse att hitta partners.

Deadline för att skicka in presentation är 1 mars. Alla presentationer ska hållas i ett och samma format (se mall under Mer information).

Registrera ert intresse här. Där kan man också ange om man vill delta med presentation eller endast delta som åhörare. I händelse av att det blir fler registrerade än det finns presentationstider kommer vi att tillämpa ”först till kvarn-principen”.

Därefter kommer Business Sweden och ISGF också att bistå med match-making som avslutas med seminarie, workshop och individuella möten den 24 mars (och vid behov också den 25 mars).

För mer information, kontakta:

Ludvig Lindström, +46 (0)16-544 23 40
epost: ludvig.lind...@energimyndigheten.se

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

För Indienrelaterade frågor:

Ludvig Lindström
ludvig.l...@energimyndigheten.se
+46 (0)16-544 23 40

För utlysningsspecifika frågor:

Fredrik Brändström
fredrik.b...@energimyndigheten.se
+46 (0)16-544 23 66

Fredrik Lundström
fredrik.l...@energimyndigheten.se
+46 (0)16+544 21 12

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, tfn: 016-544 22 11.

Bakgrund

Energimyndigheten har arbetat aktivt i Indien sedan 2009 för att skapa förutsättningar för samarbeten på energiområdet för små och medelstora företag. Bredden på insatserna är allt från större systemlösningar kopplat till hållbar stadsutveckling – till introduktion av enskilda innovationer. Energimyndigheten har undertecknat ett avtal om forskningssamarbete med Indiens Department of Science and Technology.

Sverige bidrar med upp till 25 miljoner kronor till utlysningen som sker inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, och Indien som ska medfinansiera med lika mycket. Utlysningen kompletterar Energimyndighetens pågående aktivitet på den indiska marknaden – India-Sweden Innovations' Accelerator.

Här kan du läsa mer om signeringen av avtalet.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet