Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den. Ditt regionala energikontor hjälper dig också på vägen från ansökan till färdig energikartläggning.

En energikartläggning visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i verksamheten och  kostnader.

Energikartläggningen ger förslag på åtgärder som kan spara energi. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner. Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som kan bidra med:

  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke.

En mängd företag i många olika branscher har redan idag genomfört en energikartläggning och energieffektiviserat sin verksamhet. Detta har bidragit till sparade pengar långt över kostnaden för en energikartläggning.

Läs mer om andra företag och deras energiarbete.

Hur stort stöd kan ditt företag få och för vad?

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Läs mer om hur stort stöd ditt företag kan söka.

För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas.

Läs mer om energikartläggningens innehåll.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även organisationer exempelvis bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar kan söka stödet.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag kan få stöd.

När får ditt företag inte söka stöd?

Ditt företag kan inte söka stödet:

  • om företaget redan påbörjat en energikartläggning.
  • om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående stödperiod 2010–2014.
  • om företaget genomför en energikartläggning som har fått annan offentlig finansiering eller som har finansierats av EU.
  • om företaget omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.
  • om företaget äger byggnader som har skyldigheter enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, får inte resultatet av en energikartläggning användas för att uppfylla dessa lagkrav.

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten innehåller dessa steg.

Vem genomför energikartläggningen?

Det finns två alternativ för vem som ska genomföra energikartläggningen:

  • Att anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen.
  • Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av att göra en energikartläggning? Ditt regionala energikontor stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten. Förutom energikartläggningsstödet finns även andra stöd att söka för att du ska komma vidare i ditt energiarbete. Ditt energikontor hjälper dig hitta rätt.

Hitta ditt regionala energikontor eller bli kontaktad.