2022-12-14
Yttrande angående Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning M2022/01828, Remiss Länsstyrelsen Uppsala län Lokal och regional klimatomställning,
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-07
Energimyndighetens yttrande över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav vid säkerhetsprövning
Mottagare: Justitiedepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-07
Yttrande angående remiss av utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-06
Yttrande angående Remittering av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-11-16
Yttrande angående Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-11-16
Yttrande angående Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden