2023-02-14
Yttrande angående Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013,
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-02-08
Yttrande angående Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-02-01
Delredovisning av uppdrag att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid samt ta fram ett förslag till avtal
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-01-31
Elanvändning i Sverige
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-01-30
Redovisning av regeringsuppdraget Metoder för att följa utvecklingen av energianvändning för digital infrastruktur och digitala system
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-01-25
Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev