Forsknings- och innovationsprojekt inom solel

Energimyndigheten utlyser totalt 30 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet El från solen. Projekten ska bidra till ökad utbyggnad av solel i Sverige, svenska solelinnovationer eller stark svensk forskning inom solelområdet. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018 kl. 23.59.

I denna utlysning välkomnas särskilt projektförslag fokuserade på prosumenters behov och perspektiv, solelens roll i attraktiva och hållbara samhällen samt resurseffektivitet, miljö och hållbarhet relaterat till solelområdet. Vidare välkomnas särskilt projektförslag inriktade på nya innovationer och produkter.

Sista dag för ansökan 2018-02-28
Tid för beslut Tidigast under juni månad
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till programmets mål.

Utlysta medel 30 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Om programmet

Programmet El från solen ska bidra till omställningen till ett helt förnybart energisystem. Konkret fokuserar programmet på forskning och utveckling av lösningar, system och frågeställningar relaterade till produktion av el från solinstrålning.

El från solen har som mål att bidra till:

  • Resurseffektiv och systemvänlig solelutbyggnad i Sverige
  • Solinnovationer som nyttiggörs på flera marknader
  • Excellent forskning inom solelområdet

Vad stödet kan användas till

Stöd kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till El från solens mål, se ovan. (Målen specificeras närmare i Bilaga A – mål för programmet El från solen). Du ska välja en av utlysningens två kategorier när du söker stöd. Dessa beskrivs i den fullständiga utlysningstexten.

Endast projekt direkt relaterade till solelsfrågor omfattas av utlysningen. Därför innefattas exempelvis inte projekt rörande solvärme eller solbränsle eller generella komponenter för termisk elproduktion.

Vem som kan söka stöd

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till programmets mål. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap och tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen.

Det är tillåtet för samma organisation, konsortium och/eller projektledare att lämna in flera ansökningar till utlysningen.

Tidplan och rapportering

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 juli 2018 och som längst pågå till 31 december 2020. Beslut för din ansökan planeras senast vecka 26.


Utlysningsarkivet