Så kan Sverige nå energieffektiviseringsmålet till 2030

Energimyndigheten har tillsammans med marknadens aktörer och relevanta myndigheter identifierat vilka utmaningar som är viktigast att ta itu med just nu för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030.

Energisektorn står för den största delen av de utsläpp som påverkar klimatet, både nationellt och globalt. Att använda energin resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.

I Sverige har vi som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 års nivå. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent. För att nå målet krävs ett gemensamt krafttag och en enad syn på de viktiga utmaningarna.

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering

Genom omfattande dialoger och samråd med relevanta aktörer och myndigheter har Energimyndigheten identifierat fem sektorer som är direkt avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030. Inom respektive sektor har aktörerna pekat ut vilka strategiska områden och avgörande frågor som är viktigast att adressera just nu. Strategierna ligger väl i linje med EU:s gröna giv och utgör ett bra kunskapsunderlag för kommande satsningar i energiomställningen.

Syftet med strategierna är att samla kraften som finns i Sverige och rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030. Med hjälp av innehållet i strategierna kan du se var ditt bidrag gör störst nytta i omställningen.

Ta del av strategierna här:

Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter
Framtidens handel och konsumtion
Produktion i världsklass
Resurseffektiv bebyggelse

Nyheter